بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی

غلامرضا رجبی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 25-42

چکیده
  زمینه: خانواده­گرایی یکی از مهمترین ارزش­های وابسته به هر فرهنگی که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می­کند و به عنوان بخشی از یک نگاه سنتی جامعه است که بر نگرش­های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین گروه خانواده تاکید می­کند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس خانواده­گرایی در دانشجویان دوره کارشناسی مراکز تربیت ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه دانشجویی
دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 43-64

چکیده
  زمینه: یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در جامعه دانشجویی ایرانی است. این ابزار جهت سنجش نظریه‌های افزایشی و ذاتی هوش به کار می‌رود. روش: نمونۀ مورد مطالعه در ...  بیشتر

تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم‌جویی هیجان

جعفر حسنی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 111-146

چکیده
  زمینه: نظم­جویی هیجان یکی از مؤلفه‌های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان­شناختی و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف: هدف مطالعۀ حاضر تهیۀ نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمۀ مضاعف تدوین و روی 349 نفر ...  بیشتر

مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی

محمدعلی بشارت

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 147-168

چکیده
  زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در ...  بیشتر

اندازه گیری هیجان های مربوط به کلاس، یادگیری و آزمون

اکبر رضایی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  دانشجویان در محیط‌های تحصیلی هیجان‌های متعددی را تجربه می‌کنند و این هیجان‌ها تأثیر زیادی در انگیزش، یادگیری و عملکرد و همچنین سلامتی آن‌ها دارند. با این حال، پژوهش در این زمینه‌ها شاید به علت نبود ابزارهای مناسب به کندی پیش می‌رود. در پاسخ به این کمبود، پکران و همکارانش (2011) ابزار خودگزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های پیشرفت ...  بیشتر

بررسی پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتار یادگیری

احمد عابدی؛ محبوبه عادی پور

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 23-40

چکیده
  زمینه:تحقیقات نشان داده است علاوه بر هوش،رفتارهای یادگیری نیز بر موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای یادگیری (LBS) بر روی دانش‏آموزان دورة راهنمایی انجام شد. روش: جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان دورة راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی و مدل نظری پرسشنامه الگوی ارتباط والد -فرزند

فریبرز باقری؛ فیروزه غفاری جعفر زادگان

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 41-70

چکیده
  زمینه: مدل‌های نظری سبک‌های فرزندپروری سعی بر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تربیت و تعیین پیامدهای آن را دارند. ناهمخوانی این الگوهای نظری که غالباً متعلق به جامعة غرب و متأثر از نگرش حاکم بر آن جوامع است با فرهنگ و باورهای فکری و ارزشی جامعة ایرانی ایجاب می‌کند مدل‌های بومی مبتنی بر نگرش اسلامی و تجربیات خاص جامعة ایرانی ابداع شود. ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی در دانشجویان دانشگاه شیراز

اعظم فرانی؛ عبدالعزیز افلاک سیر

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 71-86

چکیده
  زمینه: معتبرترین مقیاس ساخته شده در زمینۀ سنجش کارکردهای خاطره‌گویی، مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی است. با توجه به عدم بررسی روایی و پایایی این مقیاس در ایران، بررسی روایی و پایایی آن ضروری می‌باشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی در دانشجویان بود.روش: تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز که ...  بیشتر

رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه

حمیده پاک مهر؛ فاطمه میردورقی؛ علی غنایی چمن آباد؛ مرتضی کرمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 33-54

چکیده
  زمینه: اهمیت گرایش به تفکر انتقادی در نظام آموزشی و برنامه‌های درسی در سطوح قبل از آموزش عالی ضرورت وجود ابزاری با فرم کوتاه جهت سنجش این سازه را نشان می‌دهد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و ساختار عاملی پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه صورت گرفت.  روش: در این پژوهش توصیفی پیمایشی، ...  بیشتر

ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس نگرش نسبت عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران *

فاطمه قائمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 100-111

چکیده
  مقدمه: با نظر به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران صورت گرفت. روش: در قالب یک طرح توصیفی پیمایشی، نمونه‌ای 210 نفری از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، مقیاس را تکمیل نمودند. روایی این پرسشنامه، از طریق ...  بیشتر

ارزیابی روایی و پایایی آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رضا مراد صحرایی؛ هانیه ممقانی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  زمینه: روایی و پایایی از جمله مسائلی هستند که در آزمون‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) از جمله آزمون‏های مهارتِ زبان انگلیسی است که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً هر دو ماه یک بار در ایران برگزار می‌شود. هدف: هدف از ...  بیشتر

خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری؛ سولماز دبیری؛ منصوره شیخی؛ نصرت جعفری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 55-74

چکیده
  زمینه: در سال‌های اخیر پژوهش در حیطه روان‏شناسی مثبت افزایش یافته است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله شادکامی بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان بود. روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 428 دانشجو با استفاده از ...  بیشتر

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  زمینه: تاخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، خود گردانی و خود کارآمدی دانش آموزان است بنابراین با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی – یادگیری، نیاز مبرم به وجود ابزار ویژه آن متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی (هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی) مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22054/jem.2012.5650

چکیده
  زمینه: مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا یکی از پرکاربردترین و رایج ترین مقیاس های اندازه گیری توانایی های زبانی کودکان در دنیا می باشد. این مقیاس برای کاربردهای آموزشی، بالینی و پژوهشی مفید است. هدف: در این پژوهش نسخه فارسی و بومی شده این مقیاس تهیه شده و ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش بر روی 180 نفر از ...  بیشتر

انطباق، هنجاریابی و ویژگی های روان سنجی مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی

اکبر رضایی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، ، صفحه 35-62

چکیده
  زمینه: مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی یک آزمون هوشی گروهی بر اساس مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان تجدید نظر شده است. این آزمون برای سنجش دامنه وسیعی از توانایی های ذهنی بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگتر طراحی شده است. هدف: هدف پژوهش حاضر انطباق، هنجاریابی و همچنین بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی MAB در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام ...  بیشتر

بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر

ناصر یوسفی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، ، صفحه 91-120

چکیده
  هدف: هدف عمده تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس های شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود. روش: طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است. حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله از بین کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و ...  بیشتر

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‏یابی آزمون ترسیم ساعت در کودکان دبستانی شهر تهران

حیدرعلی هومن؛ کامران گنجی؛ رویا فرج الهی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1390، ، صفحه 1-29

چکیده
  زمینه: آزمون ترسیم ساعت، آزمونی عصب- روان‏شناختی است که از سال‏ها پیش به عنوان بخشی از ارزشیابی و غربالگری بزرگسالان با آسیب‏های شناختی مورد استفاده قرار گرفته است.هدف: پژوهش حاضر برای بررسی عملی بودن، اعتبار،روایی و نرم‏یابی آزمون ترسیم ساعت در 392 دانش‏آموز دبستانی شهر تهران انجام شد. روش: گروه نمونه با روش نمونه‏برداری ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی شیوه‏های نمره‏ گذاری آزمون‏های مبتنی بر نقشه مفهومی

جواد مصرآبادی

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  با گسترش استفاده از نقشه‏های مفهومی به عنوان ابزارهای اندازه‏گیری پیشرفت تحصیلی، نمره‏گذاری آنها به مبحثی چالش‏انگیز تبدیل شده است. در این پژوهش به معرفی سه شیوه نمره‏گذاری به آزمون‏های نقشه مفهومی می‏پردازیم: (1) روش رابطه‏ای که در آن به رابطه بین مفاهیم به طور جداگانه نمره‏ای اختصاص داده می‏شود. (2) روش ساختاری که ...  بیشتر

بررسی شاخص‏های روان‏سنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی

عادل مخبری؛ فریبا درتاج؛ علی دره کردی

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1390، ، صفحه 1-21

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسئله اجتماعی (SPSI) و نقش آن در تبیین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بوده اند صورت گرفته است. بدین منظور 200نفر از دانشجویان که 154 نفر دختر و 46 نفر پسر بودند به صورت نمونه گیری خوشه‏ای ...  بیشتر

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی

پروانه کدیور؛ زهرا تنها؛ مهدی عرب زاده

دوره 1، شماره 4 ، تیر 1390، ، صفحه 73-88

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی فرم فارسی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی (کلوسترمن و استیج، 1992)، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس، به منظورآماده سازی جهت کاربرد در پژوهش‏های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 464 دانشجو (149 پسر و 315 دختر) بود که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای از بین ...  بیشتر

نسخه‌ای کوتاه شده و ایرانی از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا-2

مسعود هسینچاری؛ حسین داوودی؛ حیدرعلی هومن؛ حسن پاشا شریفی

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف خلاصه‏سازی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا- 2 به اجرا درآمده است. نمونه‏ای با حجم 3578 نفر(1815 زن و 1763 مرد) از دانشجویان در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای از هشت استان کشور انتخاب شدند. ضریب پایایی اولیه پرسشنامه 84/0 بود. این ضریب با حذف 214 سؤال که همبستگی ضعیفی ...  بیشتر

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران (2002)

مصطفی نیک نامی؛ دکتر علی تقی پورظهیر؛ علی دلاور؛ محمد غفاری مجلیج

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نوآوری سازمانی امید و همکاران (2002)، در بین مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر تهران می‏باشد. تعداد 308 نفر از مدیران مدارس مقاطع سه‏گانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهر تهران، به شیوه نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با رعایت نسبتها چندمرحله‏ای انتخاب شدند. در مجموع، ...  بیشتر

ساخت مقدماتی آزمون تیپ‏های شخصیتی انیه گرم

فیروزه سپهریان

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که با توجه به تیپ‏های شخصیتی در تیپ‏شناسی انیه گرم و ویژگی‏های فرهنگی می‏توان یک ابزار مقدماتی تهیه کرد که در مطالعات گسترده تر بعدی جهت ساخت یک وسیله عینی و معتبر و روا برای ارزیابی تیپ‏های مختلف شخصیت انیه گرم از آن استفاده شود. تا چنین آزمونی به تواند اطلاعات مربوط به خصوصیات شخصیتی افراد ...  بیشتر

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی

شکوه السادات بنی جمالی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 47-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی متناسب با ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی بود. برای این منظور پژوهش در دو مرحله مقدماتی و اصلی اجرا شد. در مرحله مقدماتی پرسشنامه ای با 51 سوال تنظیم و روی 52 نفر بیمار روانی و 52 فرد سالم اجرا گردید و در مرحله اصلی آزمون روی نمونه ای به تعداد 2335 نفر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ...  بیشتر

اعتبار یابی مقیاس پنج بزرگ-10 : ابزار بسیار کوتاه الگوی پنج عاملی شخصیت

علی محمد زاده؛ محمود نجفی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 117-130

چکیده
  مقیاس پنج بزرگ-نسخه کوتاه، نسخه 10 سوالی مقیاس پنج بزرگ می باشد. که اخیرا توسط رامستد و جان در سال 2007 تهیه شده است. این ابزار بخاطر محدودیت زمانی در مواقعی به کار می رود که طرح تحقیقی، امکان استفاده از پرسشنامه بلند را نمیدهد. ضمن این که BFI-10 کوتاه ترین پرسشنامه موجود برای سنجش ویژگی های شخصیت می باشد که در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه این ...  بیشتر