نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه: مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا یکی از پرکاربردترین و رایج ترین مقیاس های اندازه گیری توانایی های زبانی کودکان در دنیا می باشد. این مقیاس برای کاربردهای آموزشی، بالینی و پژوهشی مفید است. هدف: در این پژوهش نسخه فارسی و بومی شده این مقیاس تهیه شده و ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش بر روی 180 نفر از کودکان 5،7،9 و 11 ساله شهر اصفهان در سال 1389 که به طور تصادفی انتخاب شدند اجرا گردید. به منظور بررسی روایی همزمان نسخه فارسی مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا، از آزمون هوش و کسلر استفاده شده است. نتایج: نتایج حاکی از پایایی، روایی همزمان و روایی تشخیصی مناسب نسخه فارسی مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا ویرایش دوم، می باشد. نتایج هنجاریابی نشان داده است که نمره 100، رتبه 50% توزیع را تشکیل داده است . بررسی روایی همزمان این مقیاس با مقیاس هوش و کسلر حاکی از وجود همبستگی برابر با 48% بین نمره هوش کلامی و نمره خزانه لغات بود. همچنین بررسی روایی تشخیصی نشان داد که بین نمره خزانه لغات کودکان 5، 7،9 و 11 سال تفاوت معنادار وجود داشت. به منظور بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای 168 ماده از نسخه فارسی مقیاس خزانه لغات تصویری بریتانیا، 84% محاسبه گردید. بحث و نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گیری نمود که مقیاس خزانه لغات ویژگی های روان سنجی مناسبی برای اجرا بر روی افراد و کودکان فارسی زبان دارد. همچنین وجود پراکندگی بیشتر در توزیع نمرات کودکان در نمونه این پژوهش با نمونه های هنجاریابی شده در خارج از کشور، احتمالا نشان دهنده وجود تفاوت های طبقاتی بیشتر در جامعه این پژوهش می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties (Standardization, Validity, and Reliability) of British Picture Vocabulary Scale (BPVSJI)

نویسندگان [English]

  • malihe sadat kazemi
  • soleh amiri
  • mokhtar malak pour
  • hoseyn molavi

چکیده [English]

The British Picture Vocabulary Scale (BPVSJI) is one of the most applicable and common scales for measuring children’s language abilities. This scale is useful for educational, clinical and research uses.In this research the Persian and localized version of this scale is developed and corresponding standardized, reliability and validity tests are done. 180 subjects were selected randomly from among 5. 7. 9 and 1 I years old children. Weehsier intelligence scale was used for measuring concurrent validity of the Persian version of British Picture Vocabulary Scale. The results are indicative of proper reliability, concurrent validity and diagnostic validity of the Persian version of British Picture Vocabulary Scale. Standardization results showed that the score distribution of 100 is at percentile rank of 50%. Examination of concurrent validity using Wechsler’s intelligence scale indicated the correlation 0.48 between verbal intelligence and vocabulary score. Also, examination of diagnostic validity indicated a significant difference between vocabulary scores of 5, 7, 9 and 11 years old children. Cronbach alpha was used for testing reliability. Cronbach alpha coefficient for 168 items of the Persian Version of British Picture Vocabulary Scale was calculated as 0.84. Based on these findings we can conclude that this vocabulary scale has proper psychometric characteristics for being applied by Persian-speaking children and individuals. Moreover, the larger variance seen in distribution of scores in this research in comparison to standardized samples studied in other countries probably indicates more class differences in the society considered in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • British Picture Vocabulary Scale
  • Standardization
  • reliability
  • validity