نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی یک آزمون هوشی گروهی بر اساس مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان تجدید نظر شده است. این آزمون برای سنجش دامنه وسیعی از توانایی های ذهنی بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگتر طراحی شده است. هدف: هدف پژوهش حاضر انطباق، هنجاریابی و همچنین بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی MAB در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. روش: ابتدا MAB به زبان فارسی ترجمه شد. سپس تغییرات فرهنگی لازم در برخی از سوالات خرده آزمون ها داده شد و برای استفاده آماده گردید. در نهایت بعد از مطالعه مقدماتی و حل مشکلات، آزمون ها برای ایجاد گروه نمونه که شامل 315 نفر از دانشجویان علوم انسانی و پایه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند اجرا شدند. در این پژوهش از میانگین و انحراف استاندارد نمرات خام خرده آزمون ها برای ایجاد نمرات میزان شده استفاده شد و جدول تبدیل نمره میزان شده تدوین شد. یافته ها: تمامی خرده آزمون ها همبستگی های متوسط و بالا با نمرات آزمون هوشی ماتریس های پیشرونده روین داشتند که حاکی از روایی همزمان برای این خرده آزمون هاست. ضرایب همبستگی بین خرده آزمون های استعداد چند بعدی در دامنه ای از 18 % تا 58% قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptation, Normalization and Psychometric Properties of the Multidimensional Aptitude Battery (MAB)

نویسنده [English]

  • akbar rezaee

چکیده [English]

Background: The Multidimensional Aptitude Battery (MAB) is a group intelligence test based on the Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R). The MAB is designed for the assessment of a wide range of intellectual abilities of both adults and the16-year old or older adolescents. Objectives: The purpose of the present research was to investigate the adaptation, normalization and the psychometric propertiesof the Persian version of the MAB among the Payame Noor Universitystudent population. Methods :First, the subtests were translated into Farsi. Then, some of the subtest items were adapted to the Iranian culture and were ready to be used. Finally, after the pilot study and resolving the errors, the final subtests were administered to a sample group consisting of 315 students of humanities and basic sciences in Payame Noor University of Tabriz.In this study, the mean and the standard deviation of the subtest raw scores were used to produce the standardized scores (with a mean of 50 and a standard deviation of 10) and then the standardized score conversion chart was formulated. Results: The results of the internal consistency and test- retest reliability revealed that the MAB is adequately reliable. All the subtests had middle and high correlations with Raven’s Advanced Matrices’ intelligence test scores, which showed concurrent validity of these subtests. The correlation coefficients in the multidimensional aptitude subtests were in the range of 0.18 to 0.58. The correlation between the general information, vocabulary and picture completion subtest scores and age was positive and significant, but the correlation between digit symbol, spatial, picture arrangement and object assembly and age was negative and significant. The summary of the regression coefficient results showed that vocabulary subtests were the best predictor of the total score of verbal scale and the spatial subtests were the best predictor of the performance scales and the other subtests were of lower ranks. Conclusion: The results of the study indicated that the Persian version of the MAB is a reliable and valid measurement tool that can be used for academic and career counseling purposes, and basic researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aptitude
  • Intelligence
  • normalization
  • reliability
  • validity
  • verbal scale
  • performance scale