آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1312
تعداد پذیرش 242
تعداد پذیرش بدون داوری 26
تعداد عدم پذیرش 856
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 614

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 1
تعداد مشاهده مقاله 145
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 135 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 375 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 273 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 73 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 206 روز
درصد پذیرش 18 %