نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره تحصیلی شغلی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی(CAAS) در دانش‌آموزان سال اول دبیرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بود. نمونه پژوهش شامل 400 دانش‌آموز(200 دختر و 200 پسر) بود که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی و پرسشنامه شخصیت نئو بود. داده‌ها با استفاده از آزمونهای تحلیل عاملی و همبستگی تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل مفروض با داده‌ها منطبق است و مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی دارای چهار عامل جداگانه است که عبارتند از دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد. همسانی درونی مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی نیز از طریق آلفای کرنباخ 91/0 و ضریب بازآزمایی به فاصله چهار هفته 92/0 بدست آمد. همبستگی این مقیاس با آزمون نئو نیز نشان داد که هر چهار مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی با چهار عامل از عوامل پنجگانه شخصیت که عبارتند از برون‌گرایی، توافق‌پذیری، تجربه‌گرایی و وجدان‌گرایی ارتباط مثبت معنادار و با عامل روان رنجوری ارتباط معکوس معنادار دارند. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت مقیاس انطباق‌پذیری مسیر شغلی، ابزاری معتبر و مناسب برای سنجش میزان انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانش‌آموزان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation on Factor structure, reliability and validity of career adaptability scale (CAAS)

نویسندگان [English]

  • rezvan salehi 1
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Iran Bagheban 2
  • Parisa Nilforooshan 3

چکیده [English]

The purpose of present research was to investigate factor structure, convergent validity and reliability of career adaptability scale (CAAS). The research statistic population was first-year high school students in shahrekord. The samples were 400 students (200 males, 200 females) that were selected by cluster random sampling. Research instruments were Career adaptability scale and NEO Personality Inventory. Data were analyzed by using factor analysis and correlation tests. Confirmatory factor analysis results indicated that the hypothesized model was consistent with data and Career adaptability scale had four separate factors include concern, control, curiosity and confidence. Its internal consistency by using Cronbachs' Alpha was 0/91 and the 4-week test-retest coefficient was 0/92. Neo-scale correlation test also showed that every four career adaptability scales with four of the five factors of personality include extraversion, agreeableness, openness and conscientiousness positively correlated and have a significant inverse association with neuroticism factor. given to these results, It can be said Career adaptability scale is an appropriate and valid instrument for measuring students' career adaptability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • career adaptability scale
  • reliability
  • validity
  • factor structure