نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: معتبرترین مقیاس ساخته شده در زمینۀ سنجش کارکردهای خاطره‌گویی، مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی است. با توجه به عدم بررسی روایی و پایایی این مقیاس در ایران، بررسی روایی و پایایی آن ضروری می‌باشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی در دانشجویان بود.روش: تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب و با تکمیل مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی در این پژوهش شرکت نمودند. برای بررسی روایی مقیاس مذکور از تحلیل عاملی به روش مؤلفه‏های اصلی و تحلیل همسانی درونی استفاده شد. جهت بررسی پایایی آن نیز، از روش پایایی آزمون- آزمون مجدد و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی نشان دهندۀ وجود 7 عامل بود.همچنین نتایج تحلیل همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از همسانی خوبی برخوردار می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ کل 91/0 و ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌ها از 76/0 تا 89/0 محاسبه شد. ضریب پایایی آزمون- آزمون مجدد برای کل مقیاس 57/0 و برای خرده مقیاس‌ها از 36/0 تا 71/0 محاسبه شد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس کارکردهای خاطره‌گویی از روایی و پایایی مناسبی در ایران برخوردار است و می‌توان از این مقیاس در کارهای پژوهشی و مداخلات درمانی (مانند، درمان خاطره‌گویی) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the psychometric properties of the reminiscence functions scale amongthe students of shiraz university

نویسندگان [English]

  • azam farmani 1
  • abdol aziz aflak seyr 2

چکیده [English]

Background: reminiscence functions scale is the most valid measure of functions of reminiscence. Since validity and reliability of the RFS have not been investigated in the iranian context it is necessary to study the psychometric properties of this scale. Objective: the present paperaims to study the psychometric properties of the reminiscence functions scale amongthe students of shiraz university. Method: a sample of 247 students studying at shiraz university during the academic year 2011-2012 wasselected using random cluster sampling method. The participants filled the reminiscence functions scale. Results: the results of factor analysis yielded 7 factors. The results of internal consistency analysis showed that the instrument was of a good internal consistency. Conclusion: the results of the present study shows that the reminiscence functions scale is appropriately valid and reliablein iran and can be used in research works and therapeutic interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reminiscence functions scale
  • validity
  • reliability
  • reminiscence therapy