نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

دانشجویان در محیط‌های تحصیلی هیجان‌های متعددی را تجربه می‌کنند و این هیجان‌ها تأثیر زیادی در انگیزش، یادگیری و عملکرد و همچنین سلامتی آن‌ها دارند. با این حال، پژوهش در این زمینه‌ها شاید به علت نبود ابزارهای مناسب به کندی پیش می‌رود. در پاسخ به این کمبود، پکران و همکارانش (2011) ابزار خودگزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های پیشرفت مختلف که دانشجویان معمولاً در محیط‌های تحصیلی تجربه می‌کنند، توسعه داده‌اند (پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت؛ AEQ). این ابزار از مقیاس‌های مختلفی برای اندازه‌گیری لذت، امیدواری، غرور، خشم، آسودگی، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در موقعیت‌های کلاس، یادگیری و آزمون تشکیل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان‌سنجی از جمله روایی درونی و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه در جامعه دانشجویان ایرانی بود. ابتدا AEQ به زبان فارسی ترجمه شد. بعد از مطالعه مقدماتی و رفع اشکالات، پرسشنامه بر دانشجویان گروه نمونه که شامل 423 نفر از دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند، اجرا شد. در این پژوهش، برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که مقیاس‌های AEQ به طور قابل قبولی پایاهستند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که اکثر مقیاس‌های پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسخه فارسیAEQ یک ابزاراندازه‌گیری پایا و روا می‌باشد که می‌توان آن را برای اهداف پژوهش و مشاوره‌ای مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring class learning and test related emotions: a study of internal validity and reliability of the Persian version of the achievement emotions questionnaireamong Iranian university students

نویسنده [English]

  • akbar rezai

چکیده [English]

Background: students experience different emotions in academic settings and these emotions highly affect their learning motivation performance andalso health. However the process of research on these areas is slow probably because of the lack of appropriate instruments. In response to this deficit pekrun et al developed a self report instrument to measure various achievement emotions that students commonly experience in academic settings. The instrument contains scales for measuring enjoyment hope pride anger relief anxiety shame hopelessness and boredom in class learning and test context. Conclusion: the results of the study indicated that the Persian version of the AEQ is a reliable and valid measuring instrument that can be used for the purposes of research and counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement emotion
  • Learning
  • class
  • test
  • reliability
  • validity
  • University Students