ردیف

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک پابلونز

1

زهرا

هوشیاری

دکتر سنجش و اندازه گیری

 

2

حسن

اسدزاده

دانشیارگروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

3

افشین

افضلی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا

 

4

سعید

اکبری زردخانه

استادیار  گروه روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی

 

5

بلال

ایزانلو

استادیار گروه تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی

 

6

سمیه

پوراحسان

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

7

مهرداد

ثابت

استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

Publons

8

فریبرز

درتاج

استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

9

علی

دلاور

استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

 

10

زهرا

رحیمی

استادیار گروه آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبائی

 

11

علی محمد

رضایی

دانشیار، دانشگاه سمنان

 

12

عنایت اله

زمانپور

استادیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

13

اسماعیل

سعدی پور

استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

Publons

14

جواد

شهلایی

دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

 

15

علی

شیخ الاسلامی

دانشیار  دانشگاه محقق اردبیلی

 

16

کامران

شیوندی

استادیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

17

مرتضی

طاهری

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

18

محمد

عسگری

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

19

مرضیه

غلامی توران پشتی

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

20

نورعلی

فرخی

دانشیار  گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

21

فاطمه

قائمی

دانشیار وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

 

22

کبری

کاظمیان مقدم

استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی

Publons

23

شیرین

کوشکی

استادیار گروه روانشناسی

 

24

حمیدرضا

مقامی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

25

اعظم

مقدم

دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

 

26

علی

مقدم زاده

استاد دانشگاه تهران

 

27

بهروز

مهرام

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

 

28

اصغر

مینائی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

29

ابراهیم

نعیمی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

30

مهدی

واحدی

استادیار گروه تکنولوژی ـاموزشی

Publons

31

جلیل

یونسی

دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

login