نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
زهرا هوشیاری دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بلال ایزانلو استادیار تحقیقات آموزشی استادیار، گروه تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 
حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
افشین افضلی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 
سعید اکبری زردخانه استادیار روانشناسی کاربردی استادیار، گروه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سمیه پوراحسان استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مهرداد ثابت استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی عمومی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد سنجش و اندازه گیری استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا رحیمی استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی محمد رضایی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عنایت اله زمانپور دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد شهلائی باقری دانشیار تربیت بدنی دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کامران شیوندی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی طاهری دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرضیه غلامی توران پشتی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نورعلی فرخی استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه قائمی دانشیار   دانشیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
کبری کاظمیان مقدم استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
شیرین کوشکی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اعظم مقدم زاده دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  مقدم زاده استادیار روش ها و برنامه های آموزشی و درسی استادیار، گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهروز مهرام استادیار مطالعات برنامه درسی و آموزشی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابراهیم  نعیمی استادیار مشاوره استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی  واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل یونسی بروجنی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login