اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فریبرز درتاج

روان شناسی تربیتی استاد

dortajatu.ac.ir

سردبیر

دکتر علی دلاور

روش های تحقیق و آمار استاد ممتاز

delavaraliyahoo.com

مدیر داخلی

حمید رضا مقامی

تکنولوژی آموزشی استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

hmaghamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی دلاور

آمار و روش تحقیق استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی

delavaraliatyahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

روان شناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

fariborzdortajatu.ac.ir

دکتر حسن احدی

روانشناسی استاد

ahadiatu.ac.ir

دکتر عباس بازگان هرندی

روش تحقیق استاد

a.bazarganmehralborz.ac.ir

دکتر الهه حجازی

روانشناسی دانشیار

ehejaziut.ac.ir

دکتر نورعلی فرخی

روان شناسی تربیتی دانشیار

farrokhinooraliyahoo.com

حمیدطاهر نشاط دوست

روان شناسی بالینی استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir

محمد عسگری

سنجش و اندازه گیری دانشیار سنجش و اندزه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

drmasgari423gmail.com

علیرضا کیامنش

روان شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

kiamaneshgmail.com

بختیار شعبانی ورکی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

bshabanium.ac.ir

کارشناس نشریه

نسترن مهرزاد

دانشگاه علامه طباطبائی

mehrzad1389gmail.com