نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه سنان

2 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی دانشگاه تبریز

4 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

5 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه: در سال‌های اخیر پژوهش در حیطه روان‏شناسی مثبت افزایش یافته است. بنابراین، بررسی خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای پرکاربرد در این حیطه از جمله شادکامی بسیار حائز اهمیت است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در دانشجویان بود. روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 428 دانشجو با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‏ای انتخاب شدند و به پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد، پرسشنامه شخصیتی آیزنک، مقیاس رضایت از زندگی، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه افسردگی بک پاسخ دادند. یافته‌ها: ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی در کل نمونه به ترتیب 90/0 و 79/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه از شش عامل رضایت از زندگی، کارآمدی، احساس خوشی، عزت نفس، اجتماعی بودن و بهزیستی تشکیل شده است. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که ساختار عاملی پرسشنامه، تک عاملی است. همچنین ضرایب روایی همگرا و واگرای پرسشنامه در حد بالا و قابل قبولی بود. بین دختران و پسران از لحاظ شادکامی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد در جامعه دانشجویان از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری پایا و روا در پژوهش‏های روانشناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of farsi version of the oxford happiness questionnaire among college students

نویسندگان [English]

  • mahmud najafi 1
  • gholamreza dehshiri 2
  • solmaz dabiri 3
  • mansureh sheykhi 4
  • nosrat jafari 5

چکیده [English]

Background: in recent years the number of researches in the field of positive psychology has increased. Therefore studying psychometric properties of the most widely used tools in this field like happiness is of a great importance. Objective: the present study aimed at exploring the psychometric properties of Persian version of the oxford happiness questionnaire among college students. Results: the results of the confirmative factor analysis indicated that the factorial structure of the questionnaire was one dimensional. Moreover the coefficient of convergence and divergence validity for questionnaire was high and acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • the oxford happiness questionnaire
  • factorial structure reliability
  • validity