نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

زمینه: مدل‌های نظری سبک‌های فرزندپروری سعی بر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تربیت و تعیین پیامدهای آن را دارند. ناهمخوانی این الگوهای نظری که غالباً متعلق به جامعة غرب و متأثر از نگرش حاکم بر آن جوامع است با فرهنگ و باورهای فکری و ارزشی جامعة ایرانی ایجاب می‌کند مدل‌های بومی مبتنی بر نگرش اسلامی و تجربیات خاص جامعة ایرانی ابداع شود. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و رواسازی) و مدل نظری پرسشنامه الگوی رابطة والد - فرزند (پاروف) با این دو ویژگی بود. روش: به این منظور، پرسشنامه در دو مرحله و مجموعاً روی 270 نفر نوجوان و جوان 30-15 ساله 9 منطقه شهر تهران در سال 1390 اجرا شد. نمونه‌های تحقیق در هر دو مرحله با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه در مرحله اول 110 نفر و در مرحله دوم، 160 نفر بود. روش‏های به کار رفته در مرحله اول شامل بررسی روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و همچنین روایی سازه (تحلیل مؤلفه‌های اصلی، تحلیل گویه‌ها، ضریب تمییز، ضریب دشواری و روش لوپ) بود. در مرحله دوم، ابتدا تحلیل عامل اکتشافی و بعد تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. نتایج: شاخص‏های برازندگی مؤید معتبر و مقبول بودن مدل نظری طراحی شده پرسشنامه است. علاوه بر آن، با توجه به میزان t، همة سئوالات با عامل‌های مورد نظر ارتباط معنادار دارند. همچنین با توجه به بارهای عاملی برای هر یک از دو سبک آزادی مدار و امنیت مدار و معناداری ضرایب t، می‌توان برای این دو سبک نیز روایی سازه مناسبی گزارش کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of psychometric characteristics and the theoretical model of parent child relation pattern questionnaire among 15-30 year old individuals in Tehran

نویسندگان [English]

  • fariborz bagheri 1
  • firuzeh ghafari javar zadegan 2

چکیده [English]

Background: the theoretical models of parenting styled seek to identify the factors affecting upbringing children and to determinetheir consequences. The inconsistency between these theoretical patterns which mainly belong to the western societies and are affected by the attitude governing them with the Iranian culture values and beliefs lays the groundwork for development of native models based on the Islamic attitude and the specific experinces of the Iranian society. Objective: the present paper aims to study the psychometrics characteristics and the theoretical model of the parent child relationship questionnaire. Method: the questionnaire was conducted in two phases on 270 teenagers and young people between the ages of 15 to 30 who were residing in district 9 of Tehran in 2011. Results: the validity and reliability of the theoretical model of the questionnaire were confirmed by the fitting indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • parent child relation questionnaire
  • Parenting style