نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

زمینه: تنظیم و تعادل در هیجان‌ها راهبردی است سازگارانه برای ایجاد و سازمان دادن هیجان‌ها که به الگوی رفتارهای مراقبه‌ای منجر می‌شود و می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان داشته باشد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار و تحلیل عاملی پرسشنامه خوددلسوزی نف (2003) در بین دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صورت گرفت. روش: در این پژوهش توصیفی پیمایشی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای نمونه‌ای 353 نفر (182 پسر و 171 دختر) از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه خوددلسوزی را تکمیل کردند. روایی سازه و روایی عاملی این پرسشنامه ارزیابی شد و اعتبار این پرسشنامه نیز از طریق همسانی درونی و روش تنصیف (دو نیمه کردن) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیاس 6 عامل دارد که 112/75 این سازه را تبیین می‌کند که حاکی از روایی سازه این مقیاس است و نتایج تحلیل عاملی تأییدی و شاخص‌های آن نیز بیانگر برازش مطلوب این مقیاس است. ضرایب اعتبار این مقیاس با روش آلفای کرونباخ 779/0 و با روش دو نیمه کردن 76/0 برآورد شد. همبستگی بین خرده مقیاس‌های خوددلسوزی نشان دهنده روایی همگرایی آن است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان اذعان داشت نسخه فارسی پرسشنامه خوددلسوزی در میان جامعه دانشجویان کارشناسی از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن برای سنجش خوددلسوزی و در پژوهش‌های روان شناختی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics self-compassion scale among students

نویسندگان [English]

  • bahman kord 1
  • Hasan Pashasharifi 2

1 Corresponding Author, Department of psychology, Rudehen Islamic Azad University, Rudehen, Iran. PhD Student in Educational Psychology

چکیده [English]

Abstract
Background: Emotional balance is a strategy for creating adaptive and care behaviors that can lead to a significant impact on the psychological well-being and health students.
Objective: This study aimed to investigate the validity, reliability and factor analysis of the self-compassion scale Neff (2003) among undergraduates student. Methods: In this descriptive survey using a multistage cluster sampling, a random sample 353 patients (182 male and 171 female) students were chosen. Results: Exploratory factor analysis revealed six factors of this scale with Extraction Sums of Squared Loadings (75/11) which this scale shows the construct validity. Cronbach's alpha coefficient and split-half reliability of this construct were 0/87 and 0/76 respectively. Correlations between the subscales represent the convergence validity. Conclusion: The results show that the Persian version this scale has good reliability and validity among undergraduate students to measure these features can be used in psychological research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: self-compassion
  • reliability
  • validity
  • exploratory and confirmatory factor analysis