بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی؛یک مطالعه ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجا که یکی از نیازهای جامعه اسلامی تشریح سبک زندگی بر اساس اعتقادات اسلامی وترسیم چگونگی عملکرد افراد در حیطه های مختلف زندگی  می باشد؛لذا پژوهش حاضر با هدف ساخت واعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی(ILSQ) انجام شده است.روش تحقیق حاضر ترکیبی از نوع طرح اکتشافی بوده و از دو مرحله تشکیل شده است .مرحله اول روش کیفی بوده واز پژوهش داده بنیاد برای ساخت ابزار استفاده شده است بدین منظور ضمن مصاحبه با متخصصین حوزه خانواده وکارشناسان علوم اسلامی مطالعات وسیع کتابخانه ای انجام و مدل نظری سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی تدوین و فرم اولیه پرسشنامه تنظیم شد.در مرحله دوم پژوهش با روش کمی روایی و پایایی ابزار موردنظر بررسی شد.بدین منظور 150 نفر ازوالدین دانشجویان دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی و فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر را تکمیل کردند.داده ها به کمک روش های آمار توصیفی واستنباطی و با استفاده از نرم افزار های  AmosوSPSS تحلیل شد.یافته ها نشان داد پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی حاوی 84 سوال و هشت بعد تایید شده ساختاری ،معنوی ،رفتاری ،عاطفی ،شناختی ،جنسی ،ارتباط با خانواده ها و سلامت میباشد. محاسبة اعتبار و روایی پرسشنامه، نشان داده شد که پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی اعتبار و روایی بالایی دارد. از این‌رو، می‎توان از آن در حیطه‎های تحقیق و ارزیابی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the psychometric properties of couples lifestyle questionnaire with Islamic approach, a combination study

نویسندگان [English]

  • Atefeh Heirat 1
  • Maryam sadat Fatehizadeh 2
  • Seyyed Ahmad Ahmadi 3
  • Fatemeh Bahrami 2
  • Ozra Etemadi 4
چکیده [English]

The Description of lifestyle based on Islamic beliefs is one of the most important needs of Islamic society. Therefore this research has been conducted to investigate the validation the Islamic lifestyle questionnaire for couples (ILSQ). The method of this research is based on combination type and consists of two stages. The first stage is qualitative method for making essential tools. For this purpose, in addition to interview with experts in the field of family sciences and Islamic sciences; extensive library studies was performed and theoretical model of Islamic lifestyle for couples was developed and the questionnaire was made. In the second stage of this research, validity and reliability of this tool was examined by a connotative method. So 150  student’s parents of Isfahan university students  was selected by cluster sampling, And they complete the researcher build questionnaire (ILSQ) and short form of spanier couple adjustment questionnaire. The data analyzed by descriptive and inferential statistical method in SPSS and Amos software.The findings showed that lifestyle questionnaire contains 84 questions and eight dimensions: structural, spiritual, behavioral, emotional, cognitive, sexual, relationships with families and healthcare. Calculating the reliability and validity of the questionnaire, was shown that the (ILSQ)has high reliability and validity. Thus, it can be used in researches and evaluations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Couple
  • questionnaire
  • reliability
  • validity