نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه: مهارت‌های اجرایی، توانایی‌های شناختی سطح بالا هستند که در فعالیت‌های روزانه و تکالیف یادگیری به کودکان کمک می‌کند. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روایی و اعتبار مقیاس مهارت‌های اجرایی برای کودکان پیش‌دبستانی صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی، 250 کودک (150 دختر و 100 پسر) از میان مراکز پیش‌دبستانی شهر اصفهان طی نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌شده و مادران آن‌ها به سؤالات مقیاس مهارت‌های اجرایی پاسخ دادند. برای بررسی روایی مقیاس از روش‌های روایی محتوا، همبستگی گویه‌ها با نمره کل (تحلیل مواد) و تحلیل عوامل استفاده شد. اعتبار مقیاس یادشده با روش‌های آلفای کرونباخ و اعتبار تنصیفی بررسی گردید. یافته‌ها: تحلیل مواد مقیاس نشان داد که ضرایب همبستگی گویه‌ها با نمره کل در تمام موارد معنی‌دار و بین 21/0- تا 81/0 متغیر بود که ضرایب در سطح (0001/0p=) معنی‌دار بودند. علاوه بر این، اعتبار مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس مهارت‌های اجرایی 75/0 محاسبه گردید. همچنین ضریب اعتبار تنصیفی مقیاس 80/0 به دست آمد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقیاس مهارت‌های اجرایی واجد ویژگی‌های روان‌سنجی رضایت بخشی برای استفاده بر روی کودکان پیش‌دبستانی ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Using E-Portfolio on University Students’ Self-Regulation Learning Strategies*

نویسندگان [English]

  • Ali-Akbar Ebrahimi 1
  • Ahmad Abedi 2
  • Mahnaz Shirani 3

1 PhD Candidate of Psychology of the Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

Background: ‘E-portfolio’ is a collection of digital and electronic documents showing the students’ progress and academic achievement in a course or lesson. Objective: The present research aims to study the effect of using e-portfolios on self-regulation learning strategies adopted by the students. Method: The research method was that of quasi-experimental with a pretest-posttest control group design. The statistical population included all the students of the Faculty of Education and Psychology of Allameh Tabataba’i University in the second semester of 2012-2013. Using convenience sampling method, 2 MA classes were selected as the sample population. Each class included 18 students randomly divided to experimental and control groups. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire by Pintrich and De Groot (MSLQ) (1990) was used to measure the subjects’ self-regulated learning strategies. At the beginning of the semester, both groups were taken a pretest in the same circumstance. Then, the experimental group was exposed to the independent variable for one semester. At the end of the semester, a posttest was applied on both groups to examine the changes. An analysis of covariance was used to analyze the collected data. Results: The results showed that the self-regulation learning strategies of the experimental group had increased significantly compared to that of the control group. Conclusion: Therefore, it can be concluded that an e-portfolio is an instrument for teaching, learning, and assessment by which learners become motivated to have more activity and, consequently, reach more achievements in learning and acquiring the related skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • Electronic Portfolio
  • Self-Regulation Learning Strategies