نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشتاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه زوانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
غلامعلی احمدی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
بلال ایزانلو استادیار تحقیقات آموزشی استادیار، گروه تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 
حسن اسدزاده دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
افشین افضلی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 
احمد برجعلی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی عمومی استادیار، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی عمومی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد سنجش و اندازه گیری استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا رحیمی استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی محمد رضایی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عنایت اله زمانپور دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آسیه شریعتمدار استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد شهلائی باقری دانشیار تربیت بدنی دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کامران شیوندی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی محمد صفانیا استاد مدیریت ورزشی استاد، گروه علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرتضی طاهری دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خدیجه علی آبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید غیاثی ندوشن دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرضیه غلامی توران پشتی استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه
جلیل فتح آبادی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نورعلی فرخی استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا فلسفی نژاد دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرنگیس کاظمی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آتوسا کلانتر هرمزی دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه مشاور، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین کوشکی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود گرامی پور استادیار سنجش و اندازه گیری استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی و تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمدعلی محمدی فر استادیار    
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم مقدسین استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اعظم مقدم زاده دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  مقدم زاده استادیار روش ها و برنامه های آموزشی و درسی استادیار، گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حبیب هنری استاد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل یونسی بروجنی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login