نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

زمینه: نظم­جویی هیجان یکی از مؤلفه‌های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان­شناختی و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف: هدف مطالعۀ حاضر تهیۀ نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمۀ مضاعف تدوین و روی 349 نفر (124 نفر مرد و 225 نفر زن) از دانشجویان با دامنۀ سنی 18 تا 32 اجرا شد.اعتبار نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرایندی نظم­جویی هیجان بر اساس روش­های همسانی درونی، همبستگی­های مجموعۀ ماده و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، به منظور بررسی روایی، از روش­های تحلیل عاملی، همبستگی بین خرده مقیاس­ها و روایی ملاکی استفاده شد. یافته­ها: ­دامنۀ آلفای کرونباخ (57/0 تا 94/0) نشان داد که نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرایندی نظم­جویی هیجان و خرده مقیاس­های آن از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است. همچنین، نمره­های ماده و نمره­های کلی خرده مقیاس­های مطابق، همبستگی معناداری با یکدیگر داشتند (44/0 r= تا 72 /0r= ) و ارزش ضرایب بازآزمایی (56/0 تا 74/0) بیانگر ثبات مقیاس بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از الگوی 7 عاملی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان حمایت کرد. درجۀ روابط درونی بین خرده مقیاس­ها نسبتاً بالا بود ( 31/0 تا 87/0). در نهایت، وجود الگوهای خاص ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس­های نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم‌جویی هیجان با عاطفۀ مثبت، عاطفۀ منفی و علایم افسردگی حاکی از روایی ملاکی خوب مقیاس بود. بحث و نتیجه‌گیری: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان، خصوصیات روان­سنجی رضایت­بخشی در جامعۀ ایران دارد و در موقعیت­های مختلف بالینی و پژوهشی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Reliability and Validity of the Persian Version of Emotion Regulation Process Strategies Questionnaire

نویسنده [English]

  • Jafar Hasani

چکیده [English]

Background: emotion regulation is one of the major components in understanding emotional development, psychological health and psychopathology.
Goal: The aim of the present study was to prepare a Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire and to examine its reliability and validity.
Method: The Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire was prepared using double-translation technique and administrated to 349 students, 124 males and 2225 females, whose ages ranged from 18 to 32 years. The reliability of the Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire was assessed via internal consistency, item-rest correlations and test-retest methods as well as factor analysis, correlations between subscales and criterion validity was applied.
Results: Cronbach’s alpha’s range (0/57 to 0/94) showed that the Persian version of emotion regulation process strategies questionnaire and its subscales possessed good internal consistency. Item scores and the total score of the corresponding subscales correlated significantly (r =0/48 to r = 0/71) and the test-retest correlation values (0/51 to 0/77) suggested that the scale is stable. Explanatory and confirmatory factor analysis supported the seven factor model of Persian version of the process of emotion regulation questionnaire. The degree of intercorrelation among the subscales was moderately high to substantial (0/31 to 0/87). Finally, with respect to correlation coefficient model between Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire’s subscales and positive affect, negative affect and depressive symptoms indicated relevant criterion validity.
Conclusion: The Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire has relevant psychometric properties for Iranian population as well as to use in research and clinical situations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional experiences
  • emotion regulation
  • Persian version of the emotion regulation process strategies questionnaire
  • factor analysis
  • reliability
  • validity