نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

زمینه: تاخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، خود گردانی و خود کارآمدی دانش آموزان است بنابراین با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی – یادگیری، نیاز مبرم به وجود ابزار ویژه آن متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی، هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی، شامل پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس، به منظور آماده سازی جهت کاربرد در پژوهش های تربیتی انجام شده است. روش: حجم نمونه این پژوهش 600 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دبیرستان های دولتی سطح شهر کرج، انتخاب شدند و با مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی و پرسشنامه انگیزشی راهبردهای یادگیری مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: پایایی بازآزمایی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون و همسانی درونی آن بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. به منظور بررسی روایی همزمان، از اجرای همزمان مقیاس انگیزشی راهبردهای یادگیری استفاده شد که حاکی از روایی همزمان مطلوب می باشد. همچنین برای تعیین روایی عاملی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تاییدی موید این است که ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها به طور کلی و به طور مجزا برای پسران و دختران دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل ها را تایید می کنند. بحث و نتیجه گیری: یافته های تحلیل عاملی، مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج تحقیقات پیشین نزدیک بود. بنابراین با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب، این مقیاس ابزار مناسبی برای تعیین تاخیر رضامندی تحصیلی دانش آموزان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of Reliability, Validity, and Factor Analysis of Academic Delay of Gratification Scale

نویسندگان [English]

  • mehdi arabzadeh 1
  • parvin kodivar 2

چکیده [English]

Academic delay of gratification predicts academic performance, motivation, self-regulation and self-efficacy in students. Due to the importance of academic delay of gratification in teaching-learning processes, there is a need for special tools proportional to the Iranian culture. The objective of this study was to examine the psychometric properties of Persian form academic delay of gratification scale, including reliability, validity, and factor analysis. The population consisted of Iranian high school students from Karaj (N = 600, 326 boys and 274 girls) who were selected based on multistage cluster sampling. They were tested by academic delay of gratification scale and motivated strategies for learning questionnaire. Test- retest reliability academic delay of gratification scale based on the results of two performance tests and its internal consistency by Cronbach's alpha coefficients were calculated and confirmed. To analyze the concurrent validity and to determine the validity factor motivation strategy-learning questionnaire was used, which indicated that concurrent validity is adequate. In addition, results indicated that the separate confirmatory factor analysis (CFA) for the male and female samples showed a goodness of fit with the data. The findings of factor analysis as well as the reliability and validity coefficients were similar to the previous studies conducted in the original culture. Regarding its good psychometric properties, the scale is an appropriate instrument to measure student's academic delay of gratification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Delay of Gratification
  • reliability
  • validity
  • factor analysis