نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

زمینه: آماده‌سازی مقیاسی معتبر برای سنجش نیازهای بنیادین روان‌شناختی در جامعه ایرانی یکی از نیازهای پژوهشی محسوب می‌شود. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود. روش: 574 دانشجو (273 پسر، 311 دختر) از دانشگاه های شهر تهران به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی (BNSG-S؛ گنیه، 2003)، پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیسنک (EPQ-RS؛ آیسنک، آیسنک و بارت، 1985)، فهرست عواطف مثبت و منفی (PANAS؛ واتسون، کلارک و تلگن، 1988) و مقیاس سلامت روانی (MHI-28؛ بشارت، 1388) را تکمیل کنند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، علاوه بر عامل کلی ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی، سه عامل خود پیروی، شایستگی و تعلق (پیوستگی) را برای مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی تأیید کرد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی از طریق محاسبه ضرایب همبستگی زیر مقیاس‌های آن با ابعاد برونگرایی و نوروزگرایی شخصیت، عواطف مثبت و منفی، و شاخص‌های سلامت روانی در مورد آزمودنی‌ها بررسی شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی‌ها در زیر مقیاس‌های ارضای نیازهای بنیادین عمومی با شاخص‌های برونگرایی، عاطفه مثبت و بهزیستی روان‌شناختی همبستگی مثبت معنادار و با شاخص‌های نوروزگرایی، عاطفۀ منفی و درماندگی روان‌شناختی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. این نتایج، روایی همگرا و تشخیصی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی را تأیید می‌کنند. همسانی درونی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی برحسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 83/0 تا 91/0 مورد تأیید قرار گرفت. پایایی بازآزمایی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 67/0 تا 77/0 برای زیرمقیاس‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفت. بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، فرم فارسی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی برای سنجش این سازه در نمونه‌های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Basic Needs Satisfaction in General Scale: Reliability, validity, and factorial analysis

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Besharat

چکیده [English]

Background: Preparing a valid instrument to measure the basic psychological needs in Iranian populations is necessary for research purposes.
Objectives: The aim of this study was to examine reliability, validity, and exploratory factor analysis of a Persian version of the Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S) in a sample of Iranian students.
Method: Five hundred and eighty four students (273 males, 311 females) were participated in this study, voluntarily. All participants were asked to complete the BNSG-S (Gagne, 2003), the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short Scale (EPQ-RS; Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985), Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark, & Tellegen, 1988), and the Mental Health Inventory (MHI-28; Besharat, 2009).
Results: The results of exploratory factor analysis supported a single general factor of basic needs satisfaction in general and a three factor structure including Autonomy, Competence, and Relatedness. The convergent and discriminant validity of the BNSG-S were supported by an expected pattern of correlations between the scale and the measures of personality and mental health. All correlation coefficients between the mean scores on the BNSG-S and scores of the extraversion, neuroticism, positive affect, negative affect, psychological well-being, and psychological distress were statistically significant. Coefficient alpha estimates of internal reliability were between .83 and .91 for the BNSG-S subscales. Test-retest reliability of the BNSG-S was also calculated at the range of .67-.77. All correlations were statistically significant.
Conclusion: It was concluded that the BNSG-S can be considered as a reliable and valid scale to measure the basic needs satisfaction in Iranian samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S)
  • reliability
  • validity
  • exploratory factor analysis
  • psychometry