نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
زهرا هوشیاری دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صغری ابراهیمی قوام استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشتاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بلال ایزانلو استادیار تحقیقات آموزشی استادیار، گروه تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 
افشین افضلی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 
سعید اکبری زردخانه استادیار روانشناسی کاربردی استادیار، گروه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
هنگامه امینائی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 
احمد برجعلی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه پوراحسان استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا جهانبخش دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شیرین دخت حبیب زاده دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی عمومی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد سنجش و اندازه گیری استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی صنعتی و سازمانی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ریحانه  رحیمی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا رحیمی استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی رستگارآگاه دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عنایت اله زمانپور دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرامرز سهرابی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
آسیه شریعتمدار استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا صادقی استادیار مطالعات برنامه درسی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامع طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی طاهری دانشیار آموزش عالی دانشیار، گروه مدیریت برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا طباطبایی جبلی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی طیرانی راد دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عسگر علی محمدی استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرضیه غلامی توران پشتی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نورعلی فرخی استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن محمودیان دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اعظم مقدم زاده دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل یونسی بروجنی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login