نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه:تحقیقات نشان داده است علاوه بر هوش،رفتارهای یادگیری نیز بر موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان مؤثر است.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتارهای یادگیری (LBS) بر روی دانش‏آموزان دورة راهنمایی انجام شد. روش: جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‏آموزان دورة راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 بودند. نمونة پژوهش شامل 380 دانش‏آموز دورة راهنمایی (198 دختر، 182 پسر) که به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارت از مقیاس رفتارهای یادگیری (LBS) مک در موت و همکاران (1999) بود. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد مقیاس رفتارهای یادگیری (LBS) از پایایی و روایی کافی و مناسب جهت ارزیابی رفتارهای یادگیری اثربخش دانش‏آموزان دورة راهنمایی برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد مقیاس رفتارهای یادگیری (LBS)، یک مقیاس چند بُعدی و دارای چهار عامل انگیزة شایستگی، توجه / پشتکار، نگرش نسبت به یادگیری و راهبرد / انعطاف پذیری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An assessment of reliability, validity, and factor structure of Persian form of learning behaviors scale on middle school students

نویسندگان [English]

  • ahmad abedi 1
  • mahbubeh hadi pour 2

چکیده [English]

Background: researches have shown that in addition to intelligence learning behaviors have an effect on the academic achievement of students. Aim: the present research aimed to assess the reliability validity and factor structure of the Persian form of learning behaviors scale on middle school students. Conclusion: the results of the study showed that the learning behaviors scale has adequate and appropriate reliability and validity for assessing the effective learning behaviors of middle school students. Moreover the results of the factor analysis indicated that the learning behaviors scale is a multidimensional scale and has four factors including competency attention perseverance attitude towards learning and strategy flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning behaviors scale
  • middle school students