نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه: خانواده­گرایی یکی از مهمترین ارزش­های وابسته به هر فرهنگی که به الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می­کند و به عنوان بخشی از یک نگاه سنتی جامعه است که بر نگرش­های وفاداری، اعتماد و همکاری در بین گروه خانواده تاکید می­کند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی مقیاس خانواده­گرایی در دانشجویان دوره کارشناسی مراکز تربیت معلم اهواز انجام گرفت. روش: 332 دانشجو (156 مرد و 176 زن) از میان مراکز تربیت معلم شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند و مقیاس خانواده­گرایی و 16 ماده خرده مقیاس پیوستگی مقیاس ارزیابی پیوستگی و انطباق­پذیری خانواده (2FACES-) را تکمیل نمودند. یافته­ها: تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی و چرخش متعامد (واریماکس) سه عامل (حمایت خانوادگی، افتخار و شرافت خانوادگی و مطیع خانواده بودن) را نشان داد. ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 73/0، برای عامل­های سه­گانه از 55/0 تا 85/0 و ضریب روایی همزمان آن با مقیاس پیوستگی و انطباق­پذیری خانواده 21/0 (001/0>p) محاسبه شد. به علاوه، تحلیل عاملی تأییدی مدل سه عاملی را با یک شاخص اصلاح مورد تأیید قرار داد. بحث و نتیجه­گیری: در نهایت، مقیاس خانواده­گرایی را می‌توان به عنوان یک ابزار روا و پایا در اندازه‌گرایی ابعاد خانواده­گرایی در جامعه­ی دانشجویی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Reliability and Validity of the Persian Version of Familism Scale

نویسنده [English]

  • Gholamreza Rajabi

چکیده [English]

Background:Heller defined familism as a specific from of social organization where the interests of the family group prevail over those of the individual family members.
Objective: The purpose of the present study was to investigate the reliability and construct validity of Familism Scale in undergraduate students of Ahvaz Teacher Training Centers.
Methods: 332 students (156 male and 176 female) of teacher training centers that were selected randomly using the multi-stage sampling method and completed Familism scale and 16 items of cohesion subscale of Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-2).
Results: The factor analysis using the principal components analysis and orthogonal rotation (varimax) showed three factors (familial support, familial honor, and subjugation of self for family). Cronbach’s alpha coefficients were for the whole scale 0.73, for extracted factors 0.55 to 0.82, and Concurrent validity coefficient of Familism scale with FACES-2 was 0.21 (P<0.001). Confirmatory factor analysis of three-factor model with one modification index provides a parsimonious fit.
Conclusion: The results of this study indicated that the present scale is a valid and reliable measure for evaluating familism dimensions in students.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factorial structure
  • Familism scale
  • validity
  • reliability