نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف عمده تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس های شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود. روش: طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است. حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله از بین کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاس های شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر و پرسشنامه های ملاک را تکمیل نمودند و داده ها به روش تحلیل عاملی به شیوه ی چرخش متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی به شیوه ی چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم، هفت عامل شیوه سنجش خانوادگی مک مستر را نشان داد و با تحلیل عامل تائیدی آنها برازش شدند. ضرایب پایایی همسانی درونی از جمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای 60 ماده و هفت عامل رضایت بخش بودند. همچنین ضرایب روایی همگرا و واگرا شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر با پرسشنامه الگوهای ارتباطی ، پرسشنامه کانون مهار خرده مقیاس های واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب 46%، 36%، 41%-، 43%- به دست آمده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی با تحقیقات پیشین هماهنگ است و با توجه به روایی و پایایی سنجش خانوادگی مک مستر از آن می توان در محیط های پژوهشی و بالینی در تشخیص افراد سالم از افراد غیر عادی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Psychometric Properties of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS)

نویسنده [English]

  • naser yousefi

چکیده [English]

Background and Objectives:The main purpose of the present research was to validate the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) among the married men and women who consult the counseling centers in the province of Sanandaj. Methods: The study adopted a correlative design (factor analysis via Tendentious Oblimin Rotation Sort and confirmatory factor analysis). The study sample included 357 subjects who were randomly chosen during two phases (in the first phase, 283 subjects and in the second phase, 74 subjects) from among all the men and women clients in the counseling centers in Sanandaj. The participants completed the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) and the Criterion Questionnaires, and then the data was analyzed using the factor analysis via Tendentious Oblimin Rotation Sort and confirmatory factor analysis.Results: The results obtained from the factor analysis via Tendentious Oblimin Rotation Sort indicated the seven factors of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS), which later fitted the confirmatory factor analysis. The reliability coefficients of the internal consistency including Cronbach’s alpha and split-half were satisfactory for the 60 elements and seven factors (83% and 82% respectively). Furthermore, the discriminating and convergent validity coefficients of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) were examined by the measurement tools for Communication Patterns Questionnaire(CPQ), locus of control scale(LOCS),self-Differentiation of Self Inventory-2 (DSI-2) and the correlation results for the three criteria are respectively as follows: 46%, 36%, -41%, and -43% which are significant at (P<0001).Conclusion: The results of the factor analysis are consistent with previous findings and considering the validity and the reliability of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS), it can be used in research and clinical environments for distinguishing the normal people from the abnormal ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The McMaster Clinical Rating Scale (MCRS)
  • questionnaire validation
  • validity
  • reliability