نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش در زمینه هیجان‌های تحصیلی به علت عدم وجود ابزار مناسب مورد غفلت قرار گرفته است، هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل نظری و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی در دانشجویان ایرانی بود. پکران و دیگران (2005) ابزار خود گزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های مختلف آموزشی که دانشجویان معمولاً در محیط‌های تحصیلی تجربه می‌کنند، معرفی کردند. این ابزار از مقیاس‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در موقعیت‌های کلاس، یادگیری و آزمون تشکیل شده است. روش: در این پژوهش ابتدا پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه و بعد از مطالعه مقدماتی و رفع اشکالات بر روی 300 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران اجرا شد. یافته ها: بررسی ویژگی‌های روانسنجی اعم از پایایی و روایی و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد مقیاس‌های AEQ به طور قابل قبولی پایا و روا هستند واکثر مقیاس‌های پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده‌ها دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش ضمن صحه گذاشتن بر اهمیت هیجانهای مختلف آموزشی، با معرفی این پرسشنامه به عنوان ابزار پایا و روا در جامعه ایرانی، مدل‌های نظری اهداف پیشرفت و هیجانات را به هم متصل می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of academic emotions with achievement and failure in students

نویسندگان [English]

  • Shirin Kooshki 1
  • Shokoohosadat Banijamali 2
  • Heidar Ali Hooman 2

چکیده [English]

Abstract
Background and objectives:The purpose of the present research was to investigate Theorical model and psychometric properties of Persian version of AEQ were translated in to Farsi research on these areas negleted, may be because of lacking appropriate instrument. In response to this deficit, pekrun and et al(2005) developed a self-report instrument measuring various achievement emotions that students commonly experience in academic setting. The instrument contains scales for measuring enjoyment, hope, relief, anger, anxiety, shame, hopelessness, and boredom in class, learing and test contexts.Methods: First, the AEQ were translated in to Faris. After the pilot studing and resolving the mistakes, the Questionnaire were carried out to a sample group consisting of 300 students who were studying in Islamic Azad university in Tehran. Psychometric properties and Factor analysis were used to analyze the collected data. Results:The results showed that the AEQ scales are acceptably reliable and valid, and most of Questionnaire scale have acceptable Fit with data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Academic Emotions
  • reliability
  • validity
  • students
  • Achievement
  • failure