نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در جامعه دانشجویی ایرانی است. این ابزار جهت سنجش نظریه‌های افزایشی و ذاتی هوش به کار می‌رود. روش: نمونۀ مورد مطالعه در این پژوهش 350 دانشجوی کارشناسی دو دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان و اهواز بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل عامل تأییدی، تحلیل عامل اکتشافی، ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون انجام گرفت. یافته ها: ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس نظریۀ افزایشی هوش 82/0 و برای خرده مقیاس نظریۀ ذاتی هوش 74/0 محاسبه شد. برای برآورد روایی ملاکی از مقیاس نظریه‌های ضمنی هوش دوپیرات و مارین (2005) استفاده شد که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس‌های نظریۀ افزایشی و نظریۀ ذاتی هوش در دو ابزار محاسبه شد که در سطح 001/0 معنی دار بود. برای محاسبه روایی سازه مقیاس، از تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی مؤید آن است که ساختار مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص‌های برازندگی نیز برازش مدل را تأیید می‌کنند. به علاوه، تحلیل عامل اکتشافی منجر به استخراج دو خرده مقیاس نظریۀ افزایشی و نظریۀ ذاتی هوش گردید. نتیجه گیری: با توجه به شاخص‌های روان‌سنجی محاسبه شده، مقیاس مورد نظر می‌تواند برای ارزیابی نظریه‌های ضمنی هوش (باورهای هوشی) در جامعۀ دانشجویی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Psychometric Properties of Implicit Theory of Intelligence Scale (ITIS) in a Student Society

چکیده [English]

Background: Implicit theory of intelligence is one of the newest socio-cognitive strategies proposed in scholastic motivation.
Objective: The aim of the present study is to investigate the validity and reliability of the 14-item implicit theory of intelligence scale (IT IS-14) (Abd-El-Fattah & Yates, 2006) in the Iranian student society. This instrument is used to measure the incremental and entity theories.
Method: The sample in this study includes 350 B.A. students in Ahvaz Islamic Azad University and Masjed Soleiman Islamic Azad University. The data analysis was carried out through the use of confirmatory and exploratory factor analysis, Cronbach’s alpha and Pearson's correlation coefficients statistic methods.
Findings: The Cronbach’s alpha coefficients for the subscale of incremental theory and subscale of entity theory were calculated as 0.82 and 0.74 respectively. To estimate the criterion validity, Dupeyrat and Marine’s scale of implicit theories of intelligence were used, and the correlation coefficients for the subscales of incremental theory and entity theory were calculated at two scales which were significant at the level of 0.001. To calculate the construct validity, confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis were applied. The results indicated that the structure of implicit theory of intelligence scale was fit with the data and all indexes of fitness confirmed the model’s fitness. In addition, exploratory factor analysis leads to extract two factors of incremental and entity theories of intelligence.
Conclusion: Given the calculated psychometric properties, researchers can apply this scale applied to investigate implicit theories of intelligence (beliefs about intelligence) in the student society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit Theories of Intelligence (beliefs about intelligence)
  • factor analysis
  • validity
  • reliability