نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

چکیده

مقدمه: با نظر به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران صورت گرفت. روش: در قالب یک طرح توصیفی پیمایشی، نمونه‌ای 210 نفری از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، مقیاس را تکمیل نمودند. روایی این پرسشنامه، از طریق روایی محتوا،  روایی سازه و روایی عاملی ارزیابی شد. همچنین برای بررسی روایی سازه، روش تحلیل عاملی تأییدی بکار رفت. اعتبار این مقیاس نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس‌ها بیانگر روایی سازه خوب این مقیاس بود. نتایج حاصله از تحلیل عاملی اکتشافی تأییدی نیز حاکی از برازش مطلوب و قابل قبول ماده‌ها بود. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای تمام خرده مقیاس‌ها و کل مقیاس  از نظر روان‏سنجی مطلوب به دست آمد و ضریب قابلیت اعتماد نیز مناسب بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که مقیاس ساخته شده در جامعه‌ی ایران اعتبار و روایی خوبی دارد و می‌توان از آن برای ارزیابی عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران بهره گرفت.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • fatemeh ghaemi

چکیده [English]

a

احمدیان، ش.، حقدوست، ع. ا.، محمدعلیزاده، سکینه. (1388). مقایسه نظرات خانواده‌های بیماران مرگ مغزی رضایت دهنده و امتناع کننده از اهدای عضو در زمینه عوامل مرتبط با تصمیم اتخاذ شده. مجله علوم پزشکی کرمان، دوره شانزدهم، شماره 4، ص 363-353.
توکلی، س. ا. ح.، رسولیان، م.، گلستانی قدری. م. (1386). مقایسه افسردگی و شاخص‏های ضایتمندی در خانواده های دارای فرد فوت شده مرگ مغزی در دو گروه اهداکننده و غیر اهداکننده اعضا. مجله اندیشه و رفتار - شماره 43.
حق‌شناس، ح؛ چمنی، ام. ر، و فیروزآبادی، ع. (1385). مقایسه ویژگی‏های شخصیتی و سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوشان و دبیرستان‌های عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 8(29 و 30)، 57-66.
شولتز، دی. پی.، و شولتز، اس. ای. (1385/1998).  نظریه‌های شخصیت، مترجم یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.
گروسی فرشی، م. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت)، تبریز: نشر دانیال/نشر دانش پژوه.
زرگوشی، ج. (1380) . بررسی کیفیت زندگی اهداکنندگان کلیه ایرانی. مجله ارولوژی، شماره 9.
ظهور، ع. و بزرگ مقام، م. (1382). نگرش شهروندان تهرانی به پیوند اعضا و اهدای عضو در مرگ مغزی. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهذاشتی درمانی گناباد.
قادی پاشا، م.، نیکان، ی.، صالحی، م. و تاج الدینی، ز. (1387). بررسی نگرش پزشکان نسبت به اهدای عضو و میزان آگاهی از قوانین و مقررات و روند انجام آن در مرگ مغزی. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 14، شماره 2، 112-116.
وحیدی، ر.، جباری بیرامی، ح. و محمدزاده اسماعیلی، ح. (1382). باورهای کادر مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد اهدای عضو. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شماره57، ص 82.
Bolt, S., Venbrux, E., Eisinga R., Kuks ,J. B. M., Veening ,J .G., Gerrits, P. O. (2010). Motivation for body donation to science: More than an altruistic act .
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The NEO-PI-R: Professional Manual. Odessa, FL, Psychological Assessment Resources.
Dorros, S., Hanzal A., & Segrina, C. (2008). The big five personality traits and perceptions of touch to intimate and non-intimate body regions. Journal of Research in Personality, 42, 1067-1073.
Goldberg, L. R. (1990). An Alternative Description of Personality: The Big Five Factor Structure. Journal of personality & Social Psychology, 59, 1216-1229.
Horton, R., & Horton, P. (1990). Knowledge regarding organ donation: identifying and overcoming barriersto organ donation. Social Science & Medicine, 31, 791-800.
Johnson, C. (1992). The nurse's role in organ donation from a brainstem dead patient: management of the family.  Original Research ArticleIntensive and Critical Care Nursing, 8 (3), 140-148.
Martinez J. M., Lopez J. S., Martin A, et al. (2001). Organ donation and family decision within the Spanish donation system. Soc Sci Med;53: 405-21.
Provencher, V., Begin, C., Girouard, M. P. G., Tremblay, A., Boivin, S., & Lemieux, S. (2008). Personality traits in overweight and obese women: Associations with BMI and eating behaviors. Eating Behaviors, 9, 294-302.
Rizvi SA, Naqvi A. (1995). The need to increase transplantation activity in developing countries. Transplant Proc.; 27:2739-40.
Shahbazian, H., Dibaei, A., Barfi, Maryam. (2006). Public Attitudes Toward Cadaveric Organ Donation; A Survey in Ahwaz. Urology Journal Vol 3 No 4.
Shih F. J., Lai M. K., Lin M. H., Lin H. Y., Tsao C. I., Duh B. R., et al. (2001). The dilemma of “to-be or not-to-be”: needs and expectations of the Taiwanese cadaveric organ donor families during the pre-donation transition. Soc Sci Med;53:693–706.
Siminoff LA, Arnold RM, Hewlett J (2001). The process of organ donation and its effect on consent. Clinical Transplantation. Volume 15, Issue 1, pages 39–47.
Siminoff, L. A., Gordon, N., Hewlett, J., & Arnold, R. M. (2001). Factors influencing families’ consent for donation of solid organs for transplantation. Journal American  edical Association, 286(1), 71–77.
Siminoff LA, Arnold RM, Caplan AL. (1995). Health care professional attitudes toward donation: effect on practice and procurement. J Trauma 39, 553.
Tokar, D. M. (1995). Evaluation & correspondence Between Holland's Vocational Personality Typology & the Big-Five model of Personality. Dissertation Abstract International, 55(9-B), 4217.
West, R. Burr, G. (2002). Why families deny consent to organ donation.  Original Research Article Australian Critical Care, 15(1), 27-32.
Wille, B. De Fru, F.and  Feys, M. (2010). Vocational interests and Big Five traits as predictors of job instability Journal of Vocational Behavior, Volume 76, Issue 3, P, 547-558