نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

زمینه: "تمایزیافتگی خود" عامل مهمی در تجهیز فرد برای مقابله با عوامل تنیدگی­زا و ارتقای سلامت روان است. ازاین‌رو، تهیه ابزارهای کارآمد جهت سنجش این سازه، ضروری می‌نماید. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود به‌عنوان ابزار مناسبی جهت سنجش تمایزیافتگی خود در جامعه ایرانی بود. روش: بعد از ترجمه و انطباق پرسشنامه، تعداد 384 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز که به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب گردیده بودند، به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود و پرسشنامه سلامت عمومی بود. یافته­ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار این پرسشنامه به‌روشنی به چهار عامل هم آمیختگی با دیگران، برش هیجانی، واکنش­پذیری هیجانی و جایگاه من در تمایزیافتگی خود اشاره دارد. روایی صوری توسط متخصصان تأیید شد و ضرایب همبستگی هر مؤلفه با نمره کل معنادار بود. همچنین همبستگی منفی معنادار نمرات پرسشنامه با نمرات نشانه­های جسمانی، اضطراب و بی­خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بیانگر روایی ملاکی همزمان پرسشنامه بود. برای پایایی، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس مطلوب بود. نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که روایی و پایایی پرسشنامه مذکور حائز شرایط مطلوب برای سنجش تمایزیافتگی خود است و می­تواند به‌عنوان یک ابزار سودمند جهت سنجش تمایزیافتگی خود در جامعه ایرانی استفاده گردد. نقش فرهنگ موردبحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Psychometric Properties of the Executive Skills Scale for Pre-School Children (Parent Form)

نویسندگان [English]

  • Narges Fakhari 1
  • Morteza Latifian 2
  • Jalil Etemd 3

1 Corresponding Author: MA in Educational Psychology

چکیده [English]

Background: Executive skills are high-level cognitive skills helping children with their daily activities and learning assignments. Objective: The present paper aims to study the validity and reliability of the Executive Skills Scale for pre-school children. Method: The study was a descriptive research. Using cluster sampling method, 250 subjects (including 150 female and 100 male subjects) were selected from among pre-school children in Isfahan, and their mothers responded to the Executive Skills Scale items. The validity of the scale was evaluated with content validity, item analysis (item–total correlations), and factor analysis. The reliability of the mentioned questionnaire was studied through Cronbach’s alpha and split–half reliability. Results: The results showed that item-total correlation coefficients were significant in all cases, varying from 0.21 to 0.81. (P=0.0001). Moreover, using Cronbach’s alpha, the reliability of the whole scale was calculated as 0.75. Also, the split-half reliability was computed to be 0.80. Conclusion: The results indicated that the Executive Skills Scale is of acceptable psychometric properties to be used for the Iranian pre-school children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Skills
  • Pre-school children
  • validity
  • reliability