نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
زهرا هوشیاری دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صغری ابراهیمی قوام استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشتاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیرا آزادمنش دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران
بلال ایزانلو استادیار تحقیقات آموزشی استادیار، گروه تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 
افشین افضلی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 
سعید اکبری زردخانه استادیار روانشناسی کاربردی استادیار، گروه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمد برجعلی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سمیه پوراحسان استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مهرداد ثابت استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی عمومی استادیار، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبرز درتاج استاد روانشناسی عمومی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی دلاور استاد سنجش و اندازه گیری استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی صنعتی و سازمانی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ریحانه  رحیمی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا رحیمی استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی رستگارآگاه دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رشیدی رشیدی      
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عنایت اله زمانپور دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل سعدی پور استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرامرز سهرابی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد  سوری دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
علی شیخ الاسلامی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنائی استاد، گروه روانشناسی استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد شهلائی باقری دانشیار تربیت بدنی دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کامران شیوندی استادیار روانشناسی تربیتی استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی محمد صفانیا استاد مدیریت ورزشی استاد، گروه علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالقاسم یعقوبی استاد روانشناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرضیه غلامی توران پشتی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نورعلی فرخی استاد روانشناسی تربیتی استاد، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عزت اله قدم پور استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
کبری کاظمیان مقدم استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
مسعود گرامی پور استادیار روانشناسی استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عبداله معتمدی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا مقامی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اعظم مقدم زاده دکتری سنجش و اندازه گیری دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  مقدم زاده استادیار روش ها و برنامه های آموزشی و درسی استادیار، گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهروز مهرام استادیار مطالعات برنامه درسی و آموزشی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه نیکخو استادیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی استادیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نظام هاشمی دانشیار روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
حبیب هنری استاد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلیل یونسی بروجنی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login