ساخت، رواسازی و تعیین پایایی آزمون تشخیص مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی تبریز بر اساس DSM-5

آیدین معتمدین؛ سید داود حسینی نسب؛ مرضیه علیوندی وفا

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400، ، صفحه 99-130

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.58266.2133

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ساخت آزمونی برای تشخیص مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز و بررسی روایی و پایایی آن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر تبریز که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. تعداد 1374 نفر دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی نوجوان و بزرگسال (AAMS)

حمید بارانی؛ سیده پریسا سلامت؛ محبوبه فولادچنگ

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-152

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.51932.2040

چکیده
  مقدمه: اگرچه ابزارهای مختلفی جهت سنجش ذهن آگاهی طراحی شده است، لیکن هیچ یک از این ابزارها به بررسی جامع ابعاد ذهن آگاهی در کنار یکدیگر نپرداخته و هم چنین فقط برای یک گروه سنی خاص طراحی شده است. در پاسخ به این شکاف پژوهشی، مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران (AAMS) با 19 گویه جهت سنجش چهار بعد از ذهن آگاهی برای دو گروه نوجوانان و بزرگسالان طراحی ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی پرسش‌نامه خوش بینی علمی مدرسه و ارتباط آن با خوش بینی علمی دانش‌آموز، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش‌آموزان شهر اردبیل

سمیه بخشی پریخانی؛ مسعود گرامی پور؛ صادق حامدی نسب

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1396، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.20290.1498

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه خوش‌بینی علمی مدرسه هوی و همکاران (2008) در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه بود. نمونه مورد بررسی 350 دانش‌آموز (200 پسر و 150 دختر) بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه-ای ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمد علی محمدی فر

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24215.1595

چکیده
  چکیده زمینه:هزینه تکلیف و ابعاد آن در نظریه انتظار – ارزش،پیشایند مهمی برای رفتارهای پیشرفت است. هدف پژوهش حاضر رواسازی ابزاری برای اندازه گیری هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم بود. روش:شرکت کنندگان 363 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم، پایه های دوم و سوم نظری بودند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس هزینه ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سوگیری تفسیری برای خلق افسرده(AST-D) در جامعه ایرانی: آزمون سناریوهای مبهم

علی نیک بخت؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسینعلی مهرابی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، ، صفحه 155-179

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.19093.1476

چکیده
  براساس مدل های شناختی اختلالات هیجانی، افراد مضطرب و افسرده، اطلاعات منفی را نسبت به اطلاعات مثبت و خنثی در اولویت قرار می دهند. آزمایش ها و درمان های طراحی شده برای اصلاح سوگیری تفسیری، از ابزارهای ساخته شده ی محدودی بهره می برند. آزمون سناریوهای مبهم(AST-D) یک آزمون عمل گرا برای سنجش سوگیری تفسیری در موقعیت های بالینی است. هدف پژوهش ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان

عزت اله قدم پور؛ لیلا امیریان؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فاطمه نقی بیرانوند

دوره 7، شماره 27 ، فروردین 1396، ، صفحه 45-64

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.17284.1444

چکیده
  تشخیص و سنجش عوامل عاطفی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه‌های فعال و با اهمیت در روان-شناسی‌ تربیتی است که در این زمینه خوش‌بینی تحصیلی یکی از سازه‌های جدید در حوزه روان-شناسی مثبت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه خوش‌بینی تحصیلی اسچنن-موران و همکاران (2013) بود. این پرسشنامه شامل 28 سؤال است که سه مؤلفه تأکید ...  بیشتر

اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس

علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ فاطمه رجب پور نیک نام

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 29-47

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.15068.1405

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتیاریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس انجام گرفت. روش: روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را مشاوران زن و مرد مدارس استان اردبیل و گیلان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌دادند که از میان آنها 302 مشاور (157 زن و 145 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ...  بیشتر

پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه استرس نوجوانان

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب؛ ابوالقاسم یعقوبی

دوره 7، شماره 25 ، مهر 1395، ، صفحه 89-116

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.1671.1050

چکیده
  زمینه: انتقال به نوجوانی همراه با تغییرات سریع، غیرمنتظره و تجارب جدید شناختی، اجتماعی، هیجانی و روان‌شناختی است که چالش‌هایی پیشروی نوجوان قرار داده و به عنوان زمینه‌ساز استرس هستند. هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه استرس نوجوان بر روی دانش‌آموزان نوجوان مقطع دبیرستان در هر دو جنس بود. روش: ...  بیشتر

رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد

حسین کارشکی؛ محمد کوهی؛ زهرا آهنی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12594.1359

چکیده
  زمینه: هیجان‌ها نقشی اساسی در محیط‌های آموزشی ایفا می‌کند لذا طراحی مقیاسی برای سنجش هیجان‌های معلمان موضوعی ارزشمند و قابل‌توجه است. هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هیجان‌های معلم در شهر مشهد بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب عملکرد موسیقی

هادی مونسی طوسی؛ نوراله محمدی؛ فاطمه بیتا

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4018

چکیده
  اضطراب عملکرد موسیقی1 نگرانی بارز و مستمر نوازنـده ابزار موسیقی در مورد عملکردش می باشد . ایـن اضـطراب در چارچوب ترکیبـی از نشـانگان عـاطفی، شـناختی، جسـمانی و رفتاری بروز می کند . ھدف از این پژوھش ، بررسی اعتبـار و روایی پرسشنامھی اضطراب عملکرد موسیقی ( دیانا تی کنـی2 ، 2006 ) در نمونھی ایرانی بود . روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیق توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین دانشجویان

شهرام واحدی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 110-120

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1987

چکیده
  زمینه: پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان‌شناختی از والدین‌ را ارزیابی می‌کند. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه‌گیری در بین گروه‌های جنسی و تحلیل عاملی، به‌منظور آماده‌سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه دانشجویی
دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 43-64

چکیده
  زمینه: یکی از جدیدترین رویکردهای شناختی-اجتماعی مطرح شده در حوزه انگیزش تحصیلی، نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در جامعه دانشجویی ایرانی است. این ابزار جهت سنجش نظریه‌های افزایشی و ذاتی هوش به کار می‌رود. روش: نمونۀ مورد مطالعه در ...  بیشتر

تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم‌جویی هیجان

جعفر حسنی

دوره 4، شماره 14 ، دی 1392، ، صفحه 111-146

چکیده
  زمینه: نظم­جویی هیجان یکی از مؤلفه‌های اساسی فهم تحول هیجانی، سلامت روان­شناختی و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف: هدف مطالعۀ حاضر تهیۀ نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و بررسی اعتبار و روایی آن بود. روش: نسخۀ فارسی پرسشنامۀ راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان با استفاده از تکنیک ترجمۀ مضاعف تدوین و روی 349 نفر ...  بیشتر

ساخت، رواسازی و اعتباریابی مقیاس نگرش نسبت عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران *

فاطمه قائمی

دوره 3، شماره 11 ، فروردین 1392، ، صفحه 100-111

چکیده
  مقدمه: با نظر به اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس عوامل مؤثر بر پیوند عضو در ایران صورت گرفت. روش: در قالب یک طرح توصیفی پیمایشی، نمونه‌ای 210 نفری از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد، مقیاس را تکمیل نمودند. روایی این پرسشنامه، از طریق ...  بیشتر

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  زمینه: تاخیر در رضامندی تحصیلی، پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی، انگیزش، خود گردانی و خود کارآمدی دانش آموزان است بنابراین با توجه به اهمیت به تعویق انداختن رضامندی تحصیلی در فرایند یاددهی – یادگیری، نیاز مبرم به وجود ابزار ویژه آن متناسب با فرهنگ ایرانی می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاخیر ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

خدیجه فولادوند؛ مهری سلطانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ زهرا شعاعی

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، ، صفحه 155-182

چکیده
  زمینه: برخی از محققان معتقدند بدون مشغولیت تحصیلی، یادگیری رخ نمی دهد که این مطلب نشان دهنده اهمیت مشغولیت تحصیلی در یادگیری است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو انجام شده است. روش: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو بر روی نمونه ای به حجم 358 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ...  بیشتر

بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه اصلاح شده هدف پیشرفت در جامعه دانش آموزی

سعید مشتاقی؛ مالک میر هاشمی؛ حسین پاشا شریفی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، ، صفحه 71-90

چکیده
  زمینه: نظریه جهت گیری هدف پیشرفت یکی از جدیدترین رویکردهای مطرح شده در روان شناسی انگیزش است. این نظریه انگیزش دانش آموزان را مورد توجه قرار داده است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اصلاح شده پیشرفت در جامعه دانش آموزی ایران است. این ابزار جهت سنجش چارچوب 2X2 جهت گیری هدف پیشرفت بکار می رود. روش: پرسشنامه ها بر روی ...  بیشتر