ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی نوجوان و بزرگسال (AAMS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه ابزارهای مختلفی جهت سنجش ذهن آگاهی طراحی شده است، لیکن هیچ یک از این ابزارها به بررسی جامع ابعاد ذهن آگاهی در کنار یکدیگر نپرداخته و هم چنین فقط برای یک گروه سنی خاص طراحی شده است. در پاسخ به این شکاف پژوهشی، مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران (AAMS) با 19 گویه جهت سنجش چهار بعد از ذهن آگاهی برای دو گروه نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران در دو گروه دانش آموزان و دانشجویان بود. روش: پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش روان سنجی به دنبال بررسی روایی و پایایی مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران بود. مشارکت کنندگان پژوهش 525 نفر (220 دانشجو و 305 دانش آموز) بودند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند و مقیاس های ذهن آگاهی دراتمن و همکاران، لذت و امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران، بهزیستی هیجانی کی یز و مگیارموئه و تنظیم رفتاری هیجان کرایج و گارنفسکی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی چهار عامل توجه و آگاهی، واکنشی نبودن، قضاوتی نبودن و خودپذیری را تایید نمود. نتایج همبستگی با سایر آزمون ها نیز روایی همگرای مقیاس را تایید نمود. برای تعیین پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که تمامی ضرایب حاکی از همسانی درونی قابل قبول زیر مقیاس ها و نمره کل مقیاس بود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مقیاس ذهن آگاهی دراتمن و همکاران از روایی و پایایی بسیار خوبی در دانش آموزان و دانش جویان ایرانی برخوردار است و کارایی لازم را برای اندازه گیری ذهن آگاهی در چهار بعد مذکور دارد. نتایج بر مبنای شواهد پژوهشی و نظری مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS)

نویسندگان [English]

  • Hamid Barani 1
  • Seyede Parisa Salamat 2
  • Mahbubeh Fouladchang 3
1 Ph. D student in Educational Psychology at Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.A in Educational Psychology at Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor in Department of Educational Psychology at Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Although different tools have been designed to measure mindfulness, none of these tools comprehensively examined the dimensions of mindfulness together. Moreover, they were related to a specific age group only. In response to this research gap, the Droutman et al.'s Mindfulness Scale (AAMS) is designed with 19 items to measure four dimensions of mindfulness for both groups of adolescents and adults. The aim of the present study was to investigate the psychometric properties of Droutman et al.'s Mindfulness Scale in two groups of students. Methods: The present study, in the form of a psychometric study, sought to investigate the validity and reliability of the Droutman et al.'s Mindfulness Scale. The study participants were 525 people (220 university students and 305 school students) who were studying in 1397-98 academic year and completed Droutman et al.'s Mindfulness Scale, Gilbert et al.'s Social safeness and pleasure scale, Keyes & Magyar-Moe Emotional well –being scale, and Kraaij & Garnefski behavioral emotion regulation questionnaire. The Data were analyzed using correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Results: The results of confirmatory factor analysis confirmed the four factors of attention and awareness, being non- reactive, being non-judgmental and being self- accepting. The results of correlation with other tests also confirmed the convergent validity of the scale. The Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the scale, with all coefficients indicating an acceptable internal consistency of the subscales and the total score of the scale. Conclusion: The results show that the Droutman et al.'s mindfulness scale has a very good validity and reliability in Iranian university and school students, and It is effective in measuring mindfulness in the four dimensions mentioned. The results are based on research and theoretical evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability
  • factor analysis
  • Mindfulness
  • psychometric
  • adolescence
احمدوند، زهرا؛ حیدری­نسب، لیلا و شعیری، محمدرضا (1392). وارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج وجهی ذهن­آگاهی در نمونه­های غیربالینی ایرانی. مجله علوم رفتاری، 7 (3)، 237- 229.
دهقان­منشادی، زبیده؛ تقوی، سیدمحمدرضا و دهقان­منشادی، ماریه (1391). بررسی خصوصیات روان­سنجی سیاهه مهارت ذهن­آگاهی کنتاکی. اندیشه و رفتار، 7 (21)، 37- 27.
دهقانی، محسن؛ اسماعیلیان، نسرین؛ اکبری، فاطمه؛ حسنوند، مرجان و نیک­منش، احسان (1393). بررسی ویژگی­های روان­سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه پنج­وجهی ذهن­آگاهی. اندیشه و رفتار، 9 (33)، 88- 77.
رحیمی، مهدی و فرهادی، سعید (1396). نقش واسطه گری انگیزش تحصیلی در رابطه‌ی بین هویت تحصیلی و ابعاد بهزیستی هیجانی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 9 (2)، 36- 20.
سیف، علی­اکبر (1398). اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
علوی، خدیجه؛ اصغری­مقدم، محمدعلی؛ رحیمی­نژاد، عباس؛ فراهانی، حجت­اله و مدرس­غروی، مرتضی (1395). بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی. مجله اصول بهداشت روانی، 19 (1)، 13- 5.
قاسمی جوبنه، رضا؛ عرب­زاده، مهدی؛ جلیلی­نیکو، سعید؛ محمدعلی­پور، زینب و محسن­زاده، فرشاد (1394). بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن­آگاهی فرایبورگ. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، (14)، 150- 137.
معماری، هنگامه و حمیدی، فریده (1395). هنجاریابی مقیاس ذهن­آگاهی لانگر برای معلمان. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشیمطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 4 (14)، 54- 42.
هاشمیان، کیانوش؛ پورشهریاری، مه­سیما؛ بنی­جمالی، شکوه­السادات و گلستانی­بخت، طاهره (1386). بررسی رابطه بین ویژگی­های جمعیت شناختی با میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران. فصلنامه مطالعات روان­شناختی، 3 (3)، 163- 139.
یعقوب­خانی، مرضیه؛ اسدزاده، حسن؛ سعدی­پور، اسماعیل؛ دلاور، علی و درتاج، فریبرز (1397). ویژگی­های روان­سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی (SSPS). فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 53، 237- 217.
Akin, A., Uysal, R., Özkara, N., & Bingöl, T. Y. (2012). The validity and reliability of the Turkish version of the Social Safeness and Pleasure Scale (SSPS). In Applied Education Congress, Ankara, Turkey.‏
Alper, S. A. (2016). Mindfulness Meditation in Psychotherapy: An Integrated Model for Clinicians: New Harbinger Publications.
Baer, R. A., Smith, G. T., & Allen, K. B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11(3), 191- 206.‏
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.
Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J.,  Velting, D. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical psychology: Science and practice, 11(3), 230-241.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 84(4), 822- 848.
Cardaciotto, L., Herbert, J. D., Forman, E. M., Moitra, E., & Farrow, V. (2008). The assessment of present-moment awareness and acceptance: The Philadelphia Mindfulness Scale. Assessment, 15(2), 204-223.
Chiesa, A., & Malinowski, P. (2011). Mindfulness‐based approaches: are they all the same? Journal of clinical psychology, 67(4), 404-424.
Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual review of psychology, 68(1), 491-516.
Dane, E. (2011). Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace. Journal of management, 37(4), 997-1018.
Davis, K. M., Lau, M. A., & Cairns, D. R. (2009). Development and preliminary validation of a trait version of the Toronto Mindfulness Scale. Journal of Cognitive Psychotherapy, 23(3), 185-197.
Droutman, V., Golub, I., Oganesyan, A., & Read, S. (2018). Development and initial validation of the Adolescent and Adult Mindfulness Scale (AAMS). Personality and Individual Differences, 123, 34-43.
Gilbert, E. K., Foulk, T. A., & Bono, J. E. (2017). Building positive psychological resources: The effects of mindfulness, work breaks, and positive reflection. The Academy of Management Journal56(6),1601-1627.
Gilbert, P., McEwan, K., Bellew, R., Mills, A., & Gale, C. (2009). The dark side of competition: How competitive behaviour and striving to avoid inferiority are linked to depression, anxiety, stress and self‐harm. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82(2), 123- 136.‏
Giraldi, T. (2019). Psychotherapy, Mindfulness and Buddhist Meditation: Springer.
Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R. J., Wampold, B. E., Kearney, D. J., & Simpson, T. L. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 59, 52-60.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 41-54.‏
Greco, L. A., Baer, R. A., & Smith, G. T. (2011). Assessing mindfulness in children and adolescents: development and validation of the Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM). Psychological assessment, 23(3), 606- 614.
Hanley, A. W., & Garland, E. L. (2017). The mindful personality: A meta-analysis from a cybernetic perspective. Mindfulness, 8(6), 1456-1470.
Hilton, L., Hempel, S., Ewing, B. A., Apaydin, E., Xenakis, L., Newberry, S., . . . Sorbero, M. E. (2017). Mindfulness meditation for chronic pain: systematic review and meta-analysis. Annals of Behavioral Medicine, 51(2), 199-213.
Johnson, C., Burke, C., Brinkman, S., & Wade, T. (2017). Development and validation of a multifactor mindfulness scale in youth: The Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences–Adolescents (CHIME-A). Psychological assessment, 29(3), 264- 281.
Kabat-Zinn, J. (2019). Mindfulness for All: The Wisdom to Transform the World. Hachette Books.‏
Kabat-Zinn, J., de Torrijos, F., Skillings, A. H., Blacker, M., Mumford, G. T., Alvares, D. L. Rosal, M. C. (2016). Delivery and Effectiveness of a Dual Language (English/Spanish) Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): Program in the Inner City-A Seven-Year Experience: 1992-1999. Mindfulness & Compassion, 1(1), 2-13.
Karyadi, K. A., VanderVeen, J. D., & Cyders, M. A. (2014). A meta-analysis of the relationship between trait mindfulness and substance use behaviors. Drug and Alcohol Dependence, 143, 1-10.
Kaufman, E. A., Xia, M., Fosco, G., Yaptangco, M., Skidmore, C. R., & Crowell, S. E. (2016). The Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF): Validation and replication in adolescent and adult samples. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38(3), 443-455.
Keyes, C. L. M. & Magyar-Moe. Jeana, L. (2003). The measurement and utility of adult subjective well-being. In S.J. Lopez and R. Snyder (Eds.), Positive Psychological assessment: Handbook of models and measures. 411-425.
Kraaij, V., & Garnefski, N. (2019). The behavioral emotion regulation questionnaire: Development, psychometric properties and relationship with wmotional problems and the cognitive emtion regulation questioner. Personality and Individual Differences, 137, 56-61.
Kudesia, R. S. (2019). Mindfulness as metacognitive practice. Academy of Management Review, 44(2), 405-423.
Langer, E. J. (2004). Langer mindfulness scale user guide and technical manual. Covenington, IL: IDS.‏
Lawlor, M. S., Schonert-Reichl, K. A., Gadermann, A. M., & Zumbo, B. D. (2014). A validation study of the mindful attention awareness scale adapted for children. Mindfulness, 5(6), 730-741.
Leroy, H., Anseel, F., Dimitrova, N. G., & Sels, L. (2013). Mindfulness, authentic functioning, and work engagement: A growth modeling approach. Journal of Vocational Behavior, 82(3), 238-247.
Lindsay, E. K., & Creswell, J. D. (2017). Mechanisms of mindfulness training: Monitor and Acceptance Theory (MAT). Clinical Psychology Review, 51, 48-59.
Linehan, M. (1993). Cognitive behavioural treatment of borderline personality disorder.: New York: Guilford Press.
Marshall, S. L., Parker, P. D., Ciarrochi, J., Sahdra, B., Jackson, C. J., & Heaven, P. C. (2015). Self-compassion protects against the negative effects of low self-esteem: A longitudinal study in a large adolescent sample. Personality and Individual Differences, 74, 116- 121.‏
Matos, M., Duarte, C., & Pinto-Gouveia, J. (2015). Constructing a self protected against shame: The importance of warmth and safeness memories and feelings on the association between shame memories and depression. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 15, 317- 335.‏
Mitchell, M. L., & Jolley, J. M. (2012). Research design explained. Cengage Learning.‏
Pollak, S. M., Pollak, S., Pedulla, T., & Siegel, R. D. (2014). Sitting together: Essential skills for mindfulness-based psychotherapy: Guilford Publications.
Quaglia, J. T., Braun, S. E., Freeman, S. P., McDaniel, M. A., & Brown, K. W. (2016). Meta-analytic evidence for effects of mindfulness training on dimensions of self-reported dispositional mindfulness. Psychological assessment, 28(7), 803- 818.
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical psychology & psychotherapy, 18(3), 250-255.
Randal, C., Pratt, D., & Bucci, S. (2015). Mindfulness and self-esteem: a systematic review. Mindfulness, 6(6), 1366-1378.
Ruedy, N. E., & Schweitzer, M. E. (2010). In the moment: The effect of mindfulness on ethical decision making. Journal of Business Ethics, 95(1), 73-87.
Saxe, G. A., Hébert, J. R., Carmody, J. F., Kabat-Zinn, J., Rosenzweig, P. H., Jarzobski, D., . . . Blute, R. D. (2001). Can diet in conjunction with stress reduction affect the rate of increase in prostate specific antigen after biochemical recurrence of prostate cancer? The Journal of urology, 166(6), 2202-2207.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. psychology press.
Segal, Z. J., Williams, M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapses.: New York: Guildford Press.
Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., & Dane, E. (2016). Mindfulness in organizations: A cross-level review. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 55-81.
Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness—the Freiburg mindfulness inventory (FMI). Personality and individual differences, 40(8), 1543-1555.
Wielgosz, J., Goldberg, S. B., Kral, T. R., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2019). Mindfulness meditation and psychopathology. Annual review of clinical psychology, 15, 285-316.