بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه: پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان‌شناختی از والدین‌ را ارزیابی می‌کند. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه‌گیری در بین گروه‌های جنسی و تحلیل عاملی، به‌منظور آماده‌سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی و بالینی انجام‌شده است. روش: در پژوهش مقطعی حاضر، از بین جامعه آماری (3434 دانشجوی کارشناسی)، 424 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌شده و پرسشنامه‌های جدایی روان‌شناختی هافمن (1984) و دلبستگی همسالان آرمسدن گرینبرگ (1987) را تکمیل کردند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل چهار عاملی مقیاس جدایی روان‌شناختی (استقلال هیجانی، تعارضی، نگرشی و کنشی) از بیشترین برازش با داده‌ها برخوردار است. افزون‌ بر این، برای آزمون تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین گروه‌های جنسی، تحلیل چند گروهی انجام گرفت. نتایج تحلیل چند گروهی نشان داد که پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در مدل-های محدود در بین گروه‌های جنسی یکنواخت است. همسانی درونی پرسشنامه برحسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تأیید شد. نتیجه‌گیری: به‌طور‌کلی، یافته‌های پژوهش بیانگر این است ساختار عاملی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی از برازش مطلوبی برای دانشجویان کارشناسی سال اول برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر در سنجش ابعاد استقلال دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confirmatory factor analysis of Psychological Separation Inventory (PSI) among college students

چکیده [English]

زمینه: پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، ادراکات افراد در مورد جدایی روان‌شناختی از والدین‌ را ارزیابی می‌کند. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی، شامل پایایی، روایی، تغییرناپذیری اندازه‌گیری در بین گروه‌های جنسی و تحلیل عاملی، به‌منظور آماده‌سازی جهت کاربرد در پژوهش‌های تربیتی و بالینی انجام‌شده است. روش: در پژوهش مقطعی حاضر، از بین جامعه آماری (3434 دانشجوی کارشناسی)، 424 دانشجوی کارشناسی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌شده و پرسشنامه‌های جدایی روان‌شناختی هافمن (1984) و دلبستگی همسالان آرمسدن گرینبرگ (1987) را تکمیل کردند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل چهار عاملی مقیاس جدایی روان‌شناختی (استقلال هیجانی، تعارضی، نگرشی و کنشی) از بیشترین برازش با داده‌ها برخوردار است. افزون‌ بر این، برای آزمون تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین گروه‌های جنسی، تحلیل چند گروهی انجام گرفت. نتایج تحلیل چند گروهی نشان داد که پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در مدل-های محدود در بین گروه‌های جنسی یکنواخت است. همسانی درونی پرسشنامه برحسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تأیید شد. نتیجه‌گیری: به‌طور‌کلی، یافته‌های پژوهش بیانگر این است ساختار عاملی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی از برازش مطلوبی برای دانشجویان کارشناسی سال اول برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر در سنجش ابعاد استقلال دانشجویان مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological separation
  • Inventory factor structure
  • students