اعتباریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتیاریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس انجام گرفت. روش: روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را مشاوران زن و مرد مدارس استان اردبیل و گیلان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌دادند که از میان آنها 302 مشاور (157 زن و 145 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه (MSPCI)، پرسشنامه‌ی هوش فرهنگی (CIQ) و پرسشنامه‌ی رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از اعتبارسنجی به شیوه‌ی همسانی درونی نشان داد که اعتبار مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه از طریق آلفای کرونباخ 95/0 است. بررسی‌های مرتبط با روایی صوری، همزمان، پیش‌بین و سازه مؤید روایی مقیاس مذکور بود. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی همانند فرم اصلی نشان داد که این مقیاس دارای سه عامل دانش و مهارت‌های مراجع محوری، مهارت‌های غیرمرسوم و زبان دوّم و آگاهی و مهارت‌های درونگری است. نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه، ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش میزان صلاحیت چندفرهنگی مشاوران مدارس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of a Multicultural school psychology competency inventory in school counselors

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeisharif 1
  • ali sheykhoeslami 2
  • fatemeh Rajabpoor Niknam 1
1 Educational Psychology Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Educational Psychology Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was Scale Validation multicultural competence school psychology in school counselors. The method was correlational of kind Factor analysis. The statistical population of this study were male and female school consultants Gilan and Ardabil In the academic year 2015-2016, of which 302 counselor (157 women and 145 men) were selected by convenience sampling method. Multicultural school psychology competency inventory, Cultural intelligence questionnaire and Minnesota Job satisfaction questionnaire used to data gathering. Data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis and Pearson correlation. The results of the validation method the internal consistency showed that reliability scale Multicultural school psychology competency through Cronbach's alpha was 0/95. Studies related to the face validity, concurrent, former and the structural was confirms validity of the scale. The results of exploratory factor analysis showed that such as mail form this scale has three factors such as Client-Centered knowledge and skills, Second Language & Non-Traditional Skills and Introspection Awareness & Skills. According to the results of this study, Multicultural school psychology competency is tools reliable and valid for assessing amount competency of school counselors multicultural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Client- Centered Knowledge & Skills
  • factor analysis
  • Introspection Awareness & Skills
  • Second Language & Non- Traditional Skills
اسمیت، ادوارد؛ هوکسیما، سوزان نولن؛ فردریکسون، باربارا و لانتس، جفری. (2003). زمینه روان‌شناسی هیلگارد و اتکینسون (ویرایش چهاردهم). (ترجمه و تلخیص محمود بهزاد و همکاران، 1385). رشت: گپ.
حق­شناس، حسن. (1385). طرح پنج عاملی ویژگی­های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجاریابی آزمون­های NEO PI-Rو NEO-FFI. شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
حمید، نجمه و زمستانی، مهدی. (1392). رابطه هوش معنوی و ویژگی­های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی. مجله پزشکی هرمزگان، 17(4)، 347-355.
حسین چاری، مسعود و ذاکری، حمیدرضا. (1389). تأثیر زمینه­های تحصیلی دانشگاهی، علوم دینی و هنری بر هوش معنوی؛ کوشش در راستای رواسازی و پایایی سنجی مقیاس هوش معنوی. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 1، 71-92.
خدایی، علی و شکری، امید. (1388). مدل­یابی روابط ساختاری بین صفات شخصیت، سبک­های مقابله با تنیدگی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 4(16)، 117-154.
زارع، حسین؛ پدرام، احمد و شیروایان، الهه. (1391). پیش­بینی هوش معنوی دانشجویان از روی صفات شخصیتی آن­ها. تحقیقات علوم رفتاری، 10(1)، 59-68.
سهرابی، فرامرز و ناصری، اسماعیل. (1391). هوش معنوی و مقیاس­های سنجش آن. تهران: آوای نور.
سیف، علی‌اکبر. (1380). روان‌شناسی پرورشی، روان‌شناسی یادگیری و آموزش (ویراست پنجم). تهران: آگاه.
عابدی، فرشته و سرخی، زهرا. (1388). رابطه بین هوش معنوی و صفات شخصیت در بین افراد 19-50 سال شهر ساری. پایان‌نامه رشته روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
فیرس، ای‌ای. جری و ترال، تیموتی. جی. (2002). روان‌شناسی بالینی. ترجمه مهرداد فیروزبخت (1382). تهران: رشد.
کلانتری، خلیل. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری ر تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. تهران: آگاه.
نصر اصفهانی، نرگس و اعتمادی، احمد. (1391). رابطه ویژگی­های شخصیتی با هوش معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 2(2)، 226-235.
هومن، حیدر علی (1384). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل. تهران: سمت.
Ambler, V. M. (2006). Who flourishes in college? Using Positive Psychology and Student Involvement Theory to Explore Mental Health among Traditionally Aged Undergraduates. A Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. The College of William.
Barroso, C. V, & Ruiz, R. L. (2014). Comprehensive wellbeing and variables linked to religiosity in mothers with children who died. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 132, 486-491
Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1985).The NEO Personality Inventory manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1992a). Revised NEO Personality (NEOPI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Emmons, R. A. (2000). Is spirituality intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the Psychology of Religion, 10(1), 3-26.
Furnham, A., & Christoforou, I. (2007). Personality Traits, Emotional Intelligence, and Multiple Happiness. North American Journal of Psychology, 9(3), 439-462.
Haslm, N., Whelan, J., & Bastian, B. (2009).Big five traits mediate associations between values and subjective well-being. Department of Psychology, University of Melbourne, Parkville, VIC3010, Australia
Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207-222.
Keyes, C. L. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. Journal of consulting and clinical psychology, 73(3), 539.
Kjell, O. N., Nima, A. A., Sikström, S., Archer, T., & Garcia, D. (2013). Iranian and Swedish adolescents: differences in personality traits and well-being. PeerJ, 1, e197.
MacHovec, F. J. (2002). Spiritual intelligence, the behavioral sciences, and the humanities. Lewiston, New York: The Mellen Press.
McMullen, B. (2003). Spiritual intelligence; www. Studentbmj.com.
Mishra, P., & Vashist, K. (2014). A review study of spiritual intelligence, stress and well-being of adolescents in 21st century. International Journal of Research in Applied Natural and Social Sciences, 2(4), 11-24.
MirShamsi, F. (2009). Relationship between intelligence and spiritual quality of life for Technical Students - Engineering Azad University of Yazd in the public and the academic year 1387-1388 [dissertation]. Tehran: Allameh Tabataba’i University 2009. [In Persian].
Narimani, M., Maghsoud, F., Assareh, M., Khorramdel, K., & Pur Nik Dast, S. (2014). Modeling the Paths between Spiritual Intelligence and Psychological Well-being in Adolescents with Impaired Vision the Mediating Role of Resilency and Social Support. Indian J. Sci. Res, 7(1), 169-178
Nasel, D. D. (2004(. Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality. Unpublished thesis. Australia: The University of South Australia.
Noble, K. D. (2000). Spiritual intelligence: A new frame of mind. Advanced Development Journal, 9, 1-28
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology.69, 710-727.
Sood, S., Bakhshi, A., & Gupta, R. (2012). Relationship between personality traits, spiritual intelligence and well-being in university students. Journal of Education and Practice, 3(10), 2012.
Zohar, D., & Drake, J. (2000). On the whole. People Management, 6(8), 55.
Zohar, D. & Marshall, I. (2000(. SQ- Spiritual intelligence, the ultimateintelligence. London: Bloomsbury.