بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سوگیری تفسیری برای خلق افسرده(AST-D) در جامعه ایرانی: آزمون سناریوهای مبهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

براساس مدل های شناختی اختلالات هیجانی، افراد مضطرب و افسرده، اطلاعات منفی را نسبت به اطلاعات مثبت و خنثی در اولویت قرار می دهند. آزمایش ها و درمان های طراحی شده برای اصلاح سوگیری تفسیری، از ابزارهای ساخته شده ی محدودی بهره می برند. آزمون سناریوهای مبهم(AST-D) یک آزمون عمل گرا برای سنجش سوگیری تفسیری در موقعیت های بالینی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون سناریوهای مبهم در جامعه ایرانی و آماده کردن آن برای استفاده در پژوهش های مربوط به سوگیری تفسیری در افسردگی بود. به همین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 240 نفر از دانشجویان(61 نفر پسر و 179 نفر دختر) دانشگاه هرمزگان جهت شرکت در آزمون انتخاب شدند. با استفاده از روش های تحلیل عامل اکتشافی، منحنی راک، بازآزمایی به فاصله دو هفته، محاسبه ی آلفای کرونباخ، همبستگی با خلق، تشخیص افراد دارای خلق بالا و پایین و همبستگی با نمرات پرسشنامه افکار ناکارامد، ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه بررسی شد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 78/0 و ضریب همبستگی بازآزمایی به فاصله دو هفته، 72/0 به دست آمد. همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افکار ناکارآمد، 57/0- و ضریب همبستگی بین عضویت گروهی و آزمون سناریوهای مبهم، 38/0 بدست آمد.در مجموع نتایج نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی و روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و توان جدا کردن افراد دارای سوگیری تفسیری منفی از افراد دارای سوگیری تفسیری مثبت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of an Interpretation Bias Scale for Depressed Mood in Iranian Society: The Ambiguous Scenarios Test

نویسندگان [English]

  • َali nikbakht 1
  • hamid nashtdoost 2
1 esfahan
2 esfahan
چکیده [English]

According to various cognitive models of emotional disorders, anxious and depressed individuals always give priority to negative information rather than positive and neutral ones. Moreover, tests and treatments designed to modify interpretation bias take advantage of limited tools developed in this respect. The Ambiguous Scenarios Test (AST) is also a pragmatic one to measure interpretation bias in clinical situations. Thus, the purpose of this study was to examine the psychometric properties of the Ambiguous Scenarios Test (AST) in Iranian society and formulate it for application in research on interpretation bias relevant to depression. To this end, a total number of 240 university students (61 boys and 179 girls) enrolled at the University of Hormozgan were selected using simple random sampling method. The psychometric properties of the test were similarly examined using exploratory factor analysis, ROC curve, test-retest method with two-week interval, calculation of Cronbach’s alpha coefficient, correlation with mood states, diagnosis of people with high and low moods, and correlation with scores of the Dysfunctional Thoughts Scale. Cronbach’s alpha coefficient for the entire test and the correlation coefficient for the test-retest method with two-week interval were 0.78 and 0.72; respectively. The correlation between the given test and the Dysfunctional Thoughts Scale was equal to -0.57 and the correlation coefficient between group membership and the Ambiguous Scenarios Test (AST) was 0.38. Overall, the results showed that the given test was endowed with proper internal consistency, validity, and reliability and it could also distinguish individuals with negative interpretation bias from those with positive one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • Interpretation bias
  • Ambiguous scenarios test
  • Psychometric properties
  • factor analysis
ترکان، هاجر. (1391). تأثیر تعدیل سوگیری شناختی از طریق تصویرسازی مثبت برسوگیری تفسیری، عاطفه و خلق در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده. پایان نامه‌ی دکترای روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
دابسون، کیت استفان. محمدخانی، پروانه. (1386). مختصات روان‌سنجی پرسشنامه افسردگی بک- 2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی. فصلنامه‌ی علمی پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی بهزیستی، شماره‌ی 29، صفحه 88-82.
عریضی، حمیدرضا و گل پرور، محسن. (1385). تفاوت افراد دارای هیجان‌های بالا و پایین در عملیات شناختی تجرید گزینشی، شخصی سازی و تعمیم دهی افراطی. پژوهش‌های روان شناختی، شماره‌ی 9، صفحه 32-11.
کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان و بحیرایی، هادی. (1384). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه. تازه‌های علوم شناختی، شماره‌ی 1، صفحه 59-49.
Beadel, J. R., Smyth, F. L., & Teachman, B. A. (2014). Change processes during cognitive bias modification for obsessive compulsive beliefs. Cognitive therapy and research, 38(2), 103-119.
Berna, C., Lang, T. J., Goodwin, G. M., & Holmes, E. A. (2011). Developing a measure of interpretation bias for depressed mood: An ambiguous scenarios test. Personality and Individual Differences, 51(3), 349-354.
Blackwell, S. E., & Holmes, E. A. (2010). Modifying interpretation and imagination in clinical depression: A single case series using cognitive bias modification. Applied Cognitive Psychology, 24(3), 338-350.
Fennell, M. J. (2004). Depression, low self-esteem and mindfulness. Behaviour research and therapy, 42(9), 1053-1067.
Gotlib, I. H., Krasnoperova, E., Yue, D. N., & Joormann, J. (2004). Attentional biases for negative interpersonal stimuli in clinical depression. Journal of abnormal psychology, 113(1), 127.
Gotlib, I. H., & Joormann, J. (2010). Cognition and depression: current status and future directions. Annual review of clinical psychology, 6, 285-312.
Grey, S., & Mathews, A. (2000). Effects of training on interpretation of emotional ambiguity. The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section A, 53(4), 1143-1162.
Hollon, S. D., & Kendall, P. C. (1980). Cognitive self-statements in depression: Development of an automatic thoughts questionnaire. Cognitive therapy and research, 4(4), 383-395.
Holmes, E. A., Mathews, A., Dalgleish, T., & Mackintosh, B. (2006). Positive interpretation training: Effects of mental imagery versus verbal training on positive mood. Behavior therapy, 37(3), 237-247.
Holmes, E. A., Coughtrey, A. E., & Connor, A. (2008). Looking at or through rose-tinted glasses? Imagery perspective and positive mood. Emotion, 8(6), 875.
Holmes, E. A., Lang, T. J., & Shah, D. M. (2009). Developing interpretation bias modification as a" cognitive vaccine" for depressed mood: imagining positive events makes you feel better than thinking about them verbally. Journal of abnormal psychology, 118(1), 76.
Hoppitt, L., Mathews, A., Yiend, J., & Mackintosh, B. (2010). Cognitive bias modification: The critical role of active training in modifying emotional responses. Behavior therapy, 41(1), 73-81.
Cerny, B. A., & Kaiser, H. F. (1977). A study of a measure of sampling adequacy for factor-analytic correlation matrices. Multivariate Behavioral Research, 12(1), 43-47.
Lang, T. J., Blackwell, S. E., Harmer, C. J., Davison, P., & Holmes, E. A. (2012). Cognitive bias modification using mental imagery for depression: developing a novel computerized intervention to change negative thinking styles. European Journal of Personality, 26(2), 145-157.
Lothmann, C., Holmes, E. A., Chan, S. W., & Lau, J. Y. (2011). Cognitive bias modification training in adolescents: effects on interpretation biases and mood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 24-32.
Mathews, A., & Mackintosh, B. (2000). Induced emotional interpretation bias and anxiety. Journal of abnormal psychology, 109(4), 602.
Mathews, A., & MacLeod, C. (2002). Induced processing biases have causal effects on anxiety. Cognition & Emotion, 16(3), 331-354.
Newby, J. M., Lang, T., Werner-Seidler, A., Holmes, E., & Moulds, M. L. (2014). Alleviating distressing intrusive memories in depression: A comparison between computerised cognitive bias modification and cognitive behavioural education. Behaviour research and therapy, 56, 60-67.
Peckham, A. D., McHugh, R. K., & Otto, M. W. (2010). A meta‐analysis of the magnitude of biased attention in depression. Depression and anxiety, 27(12), 1135-1142.
Rohrbacher, H., Blackwell, S. E., Holmes, E. A., & Reinecke, A. (2014). Optimizing the ingredients for imagery-based interpretation bias modification for depressed mood: Is self-generation more effective than imagination alone? Journal of affective disorders, 152, 212-218.
Rude, S. S., Wenzlaff, R. M., Gibbs, B., Vane, J., & Whitney, T. (2002). Negative processing biases predict subsequent depressive symptoms. Cognition & Emotion, 16(3), 423-440.
Tamir, M., & Robinson, M. D. (2007). The happy spotlight: Positive mood and selective attention to rewarding information. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(8), 1124-1136.
Williams, A. D., Blackwell, S. E., Mackenzie, A., Holmes, E. A., & Andrews, G. (2013). Combining imagination and reason in the treatment of depression: a randomized controlled trial of internet-based cognitive-bias modification and internet-CBT for depression. Journal of consulting and clinical psychology, 81(5), 793.