نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه بقیت الله

3 دانشجوی دانشگاه آزاد تهران

چکیده

زمینه: برخی از محققان معتقدند بدون مشغولیت تحصیلی، یادگیری رخ نمی دهد که این مطلب نشان دهنده اهمیت مشغولیت تحصیلی در یادگیری است. هدف: این پژوهش با هدف تعیین مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو انجام شده است. روش: پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینو بر روی نمونه ای به حجم 358 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند اجرا شد. روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، تحلی عاملی تائیدی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته ها: نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش متمایل، نشان داد که سوال های پرسشنامه مشغولیت تحصیلی بر حول 3 عامل قرار دارند. شاخص های برازش تحلیل عامل تاییدی وجود عوامل سه گانه را تایید کرد. همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که در این نمونه الگوی چند عاملی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی، یک الگوی اندازه گیری قابل قبول است. ضرایب همبستگی خرده مقیاس های مشغولیت تحصیلی با هم مثبت و معنادار بودند که نشان دهنده روایی همگرای پرسشنامه مشغولیت تحصیلی بود. نتایج به دست آمده در بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی، نشان داد این پرسشنامه ابزاری معتبر و روا برای اندازه گیری مشغولیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی است. بنابراین پرسشنامه مشغولیت تحصیلی می تواند در امر آموزش و پرورش دانش آموزان کاربردهای مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Tinio’s Academic Engagement Scale

نویسندگان [English]

  • khadiheh fouladvand 1
  • mehri soltani 1
  • ali fathi ashtiani 2
  • zahra soaee 3

چکیده [English]

This study is an attempt to examine the psychometric properties of the academic engagement scale formulated by Tinio in 2009. The academic engagement scale was administered to a sample volume of 358 students who were randomly selected thorough the process of cluster sampling. The construct validity, convergent validity and internal consistency of the scale were calculated by exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Pearson's product-moment correlation coefficient and Cronbach’s alpha coefficient. The results of principle component analysis and oblique rotation demonstrated that the academic engagement scale had three factors. The goodness of fit indices of confirmatory factor analysis also confirmed the three factors. Moreover, the multidimensional scales of academic engagement scale were shown to be an acceptable measurement model in this sample. The correlation coefficients between academic engagement subscales were positive and significant (p<0.05), which confirmed the convergent validity of the scale. Regarding the internal consistency, the alpha coefficient was calculated as 0.96, behavioral engagement as 0.90, emotional engagement as 0.92 and cognitive engagement as 0.88 of the total scale. In conclusion, Tinio's scale was proved to be a valid and reliable instrument for measuring THE academic engagement of the Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factorial analysis
  • internal consistency
  • academic engagement scale