رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

زمینه: هیجان‌ها نقشی اساسی در محیط‌های آموزشی ایفا می‌کند لذا طراحی مقیاسی برای سنجش هیجان‌های معلمان موضوعی ارزشمند و قابل‌توجه است. هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هیجان‌های معلم در شهر مشهد بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه هیجان‌های معلم (TEI) چن و مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) واتسون، کلارک و تلیگن توسط شرکت‌کنندگان به طور هم‌زمان تکمیل گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه، از روش همسانی درونی (ضریب آلفا) و جهت احراز روایی از روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بهره گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضریب آلفای کل مقیاس برابر با 88/0 و در زیر مقیاس‌های آن میان 74/0 تا 88/0 به دست آمد. همچنین ضریب همبستگی بین مقیاس هیجان معلم و عاطفه مثبت و منفی 41/0 به دست آمد. نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که ارزش ویژه 5 عامل قابل‌ملاحظه است که روی‌هم 49/62 درصد واریانس هیجان‌های معلمان را تبیین می‌کند. شاخص‌های نیکویی برازش مدل را تأیید کردند. نتیجه‌گیری: بنابراین مقیاس هیجان‌های معلمِ، همسانی درونی مطلوب و روایی کافی در نمونه معلمان ایرانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Teacher Emotion Inventory from primary school in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hossein Karshki 1
  • Mohammad Koohi 2
  • zahra ahani 3
1 ferdowsi university
2 ferdowsi university
3 ferdowsi university
چکیده [English]

Context: Emotions plays a major role in the educational environment so Scale to measure teachers emotions is noteworthy and significant subject. aim: The aim of this research is to examine Validity and Reliability of TEI in Mashhad. Method: The research method was descriptive-correlative. The required sample size was determined 023 based on Cochran formula, and participants were selected by random Cluster method. The Teacher Emotion Inventory (TEI) of Chen (2016), positive and negative affect scale (PANAS; Watson, Clark and Tellegen) (1988) were completed by participants at the same time. Primary teachers were selected by multi-stage random sampling. Teacher Emotion Inventory and positive and negative scale were tested. The reliability of TEI was confirmed by internal consistency (Cochran`s alpha). The validity was determined by content validity, convergent validity, exploratory and confirmatory factor analysis. Findings: Results showed that alpha coefficient for total size was 0/88 and for subscales was from 0/74 to 0/88. The correlation coefficient between Teacher Emotion Inventory and PANAS for convergent validity was 0/41. The analysis of principle components with Varimax Rotation showed that eigenvalue of 5 factors are considerable which explains 62/49 percent of the total variance. The goodness of fit indexes was confirmed by confirmatory factor analysis (CFA). Conclusion: Hence, TEI has a good internal consistency and sufficient validity in the sample of Iranian teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • Teacher emotion
  • Teacher Emotion Inventory
  • reliability