بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب عملکرد موسیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

اضطراب عملکرد موسیقی1 نگرانی بارز و مستمر نوازنـده
ابزار موسیقی در مورد عملکردش می باشد . ایـن اضـطراب در
چارچوب ترکیبـی از نشـانگان عـاطفی، شـناختی، جسـمانی و
رفتاری بروز می کند . ھدف از این پژوھش ، بررسی اعتبـار و
روایی پرسشنامھی اضطراب عملکرد موسیقی ( دیانا تی کنـی2 ،
2006 ) در نمونھی ایرانی بود . روش مـورد اسـتفاده در ایـن
تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع ھمبستگی بود . در مجموع 450
نفر از نوازندگان سـاکن شـھر ھای شـیراز و مشـھد در ایـن
پژوھش، شرکت داشتند . آنھا بھ پرسشنامھی اضـطراب عملکـرد
موسیقی و پرسشنامھی اضطراب حالت-صفت اشـپیل برگـر پاسـخ
دادند . روش ھایی کـھ بـھ منظـور بررسـی روایـی و پایـایی
پرسشنامھ اضطراب عملکرد موسیقی مورد استفاده قرار گرفـت
شامل روایی ھمگرا ، ھمسانی درونی و تحلیل عاملی بودنـد .
نھایتا، نتایج نشان دادکھ ھمسانی درونی در شـاخص آلفـای
کرونباخ ، 82 /0 محاسبھ گردید . ھم چنین روایـی ھمزمـان ایـن
پرسشنامھ با پرسشنامھی اضطراب حالت-صفت اشـپیل برگـر 16 /0
برآورد گردید . نتایج تحیلی عاملی نیز نشان داد کھ ایـن
پرسشنامھ از دو عامل تشکیل شده است کـھ 14 /35 از واریـانس
را تبیین می کند . این دو عامل اضطراب عملکرد یـا تغییـر
توجھ و فراخوان ھای اضطراب نام دارند .
نظر بھ این نتایج پژوھش از روایی و پایـایی پرسشـنامھ ی
مذکور در میان نمونھ ی ایرانی حمایت می کنـد و از اینـرو
پرسشنامھ ی اضطراب عملکرد موسیقی متعلق بھ دیانا تی کنی
(2006 ) قابل استفاده در میان جامعھ ایرانی است .
واژه ھــای کلیــدی : اضــطراب عملکــردی، پرسشــنامھ اضــطراب
عملکردی موسیقی، روایی ، پایایی ، تحلیل عاملی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of psychometric features of the Music Performance Anxiety Questionnaire

نویسندگان [English]

  • noorallah mohammadi
  • fateme bita
چکیده [English]

kenny defines Music Performance Anxiety (MPA) as the maeked and constant anxiety
of musicians about their performance which shows itself in combination of affective,
cognitive, physical, and behavioral symptoms. The aim of this research was
normalization Dianna T. kennys MPA questionnaire among Iranian sample. The
descriptive-surveyial and correlation method was used in this research. In total 450
musicians, teachers and students, who have experienced stage-performance in two city,
Mashhad and specially Shiraz, participated in this research and completed MPA
questionnaire and Spielberger state-trait anxiety inventory (STAI). Convergent validity ,
internal consistency and factorial analysis methods have used in order to examination
the validity and reliability MPA questionnaire. Finally The results showed: internal
consistency in terms of Kronbakhs Alpha is 0/82 and concurrent validity with STAI is
0/16 which are significant in 0001/0 level. The results of factorial analysis also showed
that this questionnaire has two factors which these two factors are able to explain 35/14
of the variance. This tow factors are called performance anxiety or shift attention and
anxiety .According to these results, current research confirms and supports from
reliability and validity of MPA questionnaire among Iranian sample and thus MPA
questionnaire is applicable among Iranian society.
Performance Anxiety – Music Performance Anxiety questionnaire- validity- reliability-factorial analysis
مق

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music prformance
  • factorial analysis
  • dfgfh