نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: نظریه جهت گیری هدف پیشرفت یکی از جدیدترین رویکردهای مطرح شده در روان شناسی انگیزش است. این نظریه انگیزش دانش آموزان را مورد توجه قرار داده است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اصلاح شده پیشرفت در جامعه دانش آموزی ایران است. این ابزار جهت سنجش چارچوب 2X2 جهت گیری هدف پیشرفت بکار می رود. روش: پرسشنامه ها بر روی یک نمونه 609 نفری از دانش آموزان راهنمایی مدارس دزفول پرسشنامه اجرا شدند. شاخص های روان سنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین گردید. یافته ها: ضرایب آلفا در خرده مقیاس های چهارگانه بین 68% و 79% محاسبه شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی موید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند. نتیجه گیری: با توجه به شاخص های روانسنجی محاسبه شده این پرسشنامه می تواند برای ارزیابی جهت گیری های چهارگانه هدف پیشرفت در جامعه دانش آموزی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Psychometric Properties of the Achievement Goal Questionnaire-Revised (AGQ-R) among the Student Population

نویسندگان [English]

  • saeed moshtaghi 1
  • malek mir hashemi 2
  • hoseyn pasha sharifi 1

چکیده [English]

Background: The achievement goal orientation theory is one of the most modem approaches in the motivational psychology. This theory is concerned with students’ motivation. Objectives: The purpose of this study was to examine the validity and the reliability of the achievement goal questionnaire-revised (Elliot and Murayama, 2008) among the Iranian student population. This instrument was applied to the 2x2 framework assessment. Methods: The questionnaires were administrated to 609 Dezful high school students. The psychometric properties were determined based on the appropriate statistical methods. Results: The Alpha coefficients were estimated in the four subscales between 0.68 and 0.79. The results of the exploratory and confirmatory factor analysis revealed that the structure of the questionnaire had an adequate fitting to the data and confirmed the model. Conclusion: According to the estimated psychometric properties, this instrument can be used by the researchers in order to assess the four achievement goal orientations among the student population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement Motivation
  • achievement goal orientation
  • factor analysis
  • reliability