1. هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی بر اساس نظریه سوال_پاسخ

سعید صفانیا؛ سینا خردیار؛ کیهان ازادی؛ علی دلاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.54971.2080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی انجام شد. روش این پژوهش جز تحقیقات توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرارگرفت؛ در بخش کیفی جامعه پژوهش شامل اساتید صاحب نظر، مدیران مالی با بیش از 15 سال سابقه، اساتید دانشگاهی که دارای فعالیت علمی و عملی در این حوزه ...  بیشتر

2. ارائه مدل پیش بینی صمیمیت زوجین بر روی زنان متأهل مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران

زهرا جانی؛ علی دلاور؛ ابوالفضل کرمی؛ بهزاد شوقی

دوره 11، شماره 43 ، فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.51574.2032

چکیده
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و روش مدلیابی معادلات ساختاری بود؛ جامعه آماری زنان متأهلمراجعه کننده به خانههای سلامت شهر تهران سال ۸۹۳۱ بودند. حجم نمونه موردنظر 044 نفر و روش نمونه گیری پژوهشتصادفی خوشهای چند مرحلهای بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن؛ پرسشنامه تمایزیافتگی خود، پرسشنامۀ ...  بیشتر

3. دقت آماره U(poly) در شناسایی الگوهای پاسخ ناهمسان موجود در داده‌های چند‌ارزشی

طیبه دهقان نیری؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.45213.1945

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی دقت آماره پارامتریک Up در شناسایی سبک ­های پاسخ ­دهی شایع در داده­ های چند­ارزشی بود که با استفاده از مدل امتیاز پاره­ای­ راش، داده­ ها­ی پنج گزینه ­ای با 25 تکرار، شبیه ­سازی شدند. چهار سبک پاسخ­دهی؛ انتخاب گزینه انتهایی مثبت، منفی، تصدیق کردن و انتخاب گزینه میانی در موقعیت­ های مختلف ...  بیشتر

4. طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌‌آموزان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی

مهرنوش فرهنگ رنجبر؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور

دوره 9، شماره 36 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.9805

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش‌ مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش‌ سنتی بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون  و پس آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مشغول به ...  بیشتر

5. تاثیر مدل وزن دهی بر نمره کل سازی سوابق تحصیلی و رتبه بندی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

میثم صادقی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.27361.1655

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی وزن هریک از دروس سوابق تحصیلی و نمره کل سازی براساس رویکرد روانسنجی مدل پیوسته IRT و رویکردهای مبتنی بر نظر متخصصان تاپسیس و AHP، و همچنین مقایسه اثر مدل وزن دهی بر رتبه بندی و پایایی روش های وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی بود. به منظور اجرای پژوهش در بخش اول 11 آیتم(دروس) سوابق تحصیلی ...  بیشتر

6. ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی

مریم ولی زاده؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ کبری حاجی علیزاده

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.38624.1889

چکیده
  شفقت و ذهن آگاهی به عنوان مبنایی برای ارزشیابی روان شناختی ، جهت ارزیابی و فعالسازی متغیر مورد نظر، با توجه به اینکه در پیشینه تحقیقات بر آن شدیم تا تاثیر بسته آموزشی برفعالسازی مولفه مورد نظر را به عنوان آموزشی موثر، با تمرکز زدایی از مولفه های منفی تعیین نماییم. بدین منظور 297 نفر از همه زنان تحت حمایت یک خیریه در شهرستان رودبار بر ...  بیشتر

7. کاربست رویکرد چندسطحی در تعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی در گرایش دانش‌آموزان به مصرف مواد

سمیه پوراحسان؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 8، شماره 32 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.6811.1226

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، کاربست رویکرد چندسطحی درتعیین نقش مولفه‌های ناکارآمد فراشناختی مرتبط با گرایش به مصرف دانش-آموزان استان کرمان بود. روش این تحقیق همبستگی بود و برای انجام این تحقیق 1000 نفر از دانش‌آموزان استان کرمان با روش نمونه-گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های آمادگی اعتیاد زرگر، ...  بیشتر

8. معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچک‌ترین فضا: مورد مطالعه تمرین‎های مرکز ارزیابی

عنایت اله زمانپور؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.23173.1570

چکیده
  زمینه: اگرچه امروزه تحلیل‌های آماری تک متغیره جای خود را به تحلیل‌های پیچیده چندمتغیره با مفروضاتی سخت‌گیرانه داده‌اند، ولی این روش‌ها نمی‌توانند به خوانندگان درک روشن و مطمئنی از این مفاهیم ارائه کنند؛ چراکه روش‌های آماری یادشده بسان قالبی از پیش تعیین شده‌اند و بدون توجه به معانی و مفاهیم سازه‌های پژوهش، به برآوردن اهدافی ...  بیشتر

9. شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

نوشیروان محمدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی

دوره 7، شماره 28 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24991.1610

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای 1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان ...  بیشتر

10. مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6152

چکیده
  مدل‌های تشخیصی شناختی(CDM) مدل‌های متغیر مکنون چندبعدی تأییدی با ساختاری پیچیده هستند. در این پژوهش از این مدل ها برای بررسی وضعیت دانش آموزان پایه اول دبیرستان در درس ریاضیات استفاده شد. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 صفت اصلی، شامل 32 سوال بر روی نمونه ای به حجم 509 دانش آموز که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان ...  بیشتر

11. کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری PLS در تبیین اثرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی

رقیه اسدی؛ علی دلاور

دوره 6، شماره 22 ، دی 1394، ، صفحه 1-39

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9044.1274

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای تحصیلی، جنسیت و سن بر هوش معنوی با میانجی‌گری بهزیستی ذهنی و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مجذورات جزئی بود. نمونه‌ای به حجم220 دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش تصادفی طبقه‌ای که معیار طبقه‌بندی بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی بود، انتخاب و به دو پرسشنامه هوش ...  بیشتر

12. تدوین یک مدل ساختاری آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری.

خلیل موفق؛ علی دلاور؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1394، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.3901

چکیده
  هدف مقاله حاضر تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی/توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور تحقق این هدف از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد دارای پست مدیریتی در صنعت بانکداری جمهوری ...  بیشتر

13. ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی

محمد سلگی؛ حسین اسکندری؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 54-95

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1798

چکیده
  چکیده:مطالعه حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه، هویت اجتماعی از 3 هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن تشکیل شده است. ابتدا برای هر خرده آزمون مولفه‌ها و سپس سوالات ذیربط آنها تدوین گردید. به جهت کثرت سوالات، اجرای این پرسشنامه حجیم ممکن نبود. لذا سوالات هویت ملی (90 سوال) و هویت ...  بیشتر

14. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خود‌ناتوان‌سازی

محمد سیدصالحی؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1394، ، صفحه 97-117

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1789

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودناتوان‌سازی به عنوان یک ابزار مناسب جهت اندازه‌گیری میزان خودناتوان‌سازی دانشجویان است.روش:جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 520نفر از چهار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و پیام نور، در رشته‌های مختلف و به روش ...  بیشتر

15. ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی

محمدرضا محمدی سلیمانی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ بهرام صالح صدق پور؛ شهرزاد سنجری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1393، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.788

چکیده
  زمینه: روانشناسان صنعتی/ سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقیت و شکست یک سازمان به طور گسترده به کیفیت رهبران آن وابسته است. روانشناسان نتیجه گیری نمودند که اثربخشی رهبری ممکن است نه فقط به ویژگی های فردی رهبران بلکه به نیازها و ویژگیهای آنها در ارتباط باشد.  هدف: هدف از اجرای این تحقیق ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای ...  بیشتر