نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طبا طبایی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه: در چند دهه گذشته تحقیقات  بسیاری  رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی را بررسی کرده اند. اما گاهی نتا یج آن ها نا هماهنگ  ومتناقض هستند. پژوهش فراتحلیی ، مجموعه ای از فنون نظام دار  برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره یک موضوع است . هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عوامل سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل انجام شد. روش : 78 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ،شناسایی و اطلاعات مربوط به آن ها تحلیل شدند . یافته ها: شاخص  اندازه اثر ترکیبی r در مدل ثابت16. ودر مدل تصادفی 17. که با توجه به معیار کوهن میزان  اندازه اثر، کم  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی ، متغیر های تعارض با سرپرست ،تعارض با همکار، تعارض خانواده کارو اثر بخشی سازمان اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی داشتند.  . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل تعدیل کننده ها صورت گرفت که بیانگر تاثیر  تعدیل کننده های ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری ،نوع پژوهش و نوع شغل بود. نتیجه گیری : نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوند،  با استرس شغلی رابطه قوی تری دارند. بنابراین لازم است که مطالعات بیشتری در این زمینه بادر نظر گرفتن متغیر های تعدیل کننده شخصیتی وموقعیتی  صورت گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Meta-Analysis of the relationship between stress job and Organizational variables

نویسندگان [English]

  • Zahra Tabatabaei 1
  • Ali Delavar 2
  • Ahmad Borjali 3

چکیده [English]

The aim of the present research was the meta-analysis of the studies that investigate the link between job stress and organizational variables in Iranian research studies. Data collected from 78 studies conducted from 1993-2013 and was analyzed then the effect sizes of the relationship between stress job and organizational variables were computed. Findings revealed that the combined effect size for fixed model was 0.16 and for random model was 0.17, which both were small effect sizes (J. Cohen, 1997). Further meta-analysis showed that the interpersonal conflict, work-family conflict, organizational effectiveness variables had significant large positive effects size on job stress. We checked for Publication bias and heterogeneity of effects. the results showed no bias but due to heterogeneity of effects, demographic and methodological variables were examined .Findings revealed that sampling, kind of job, kind of studies and Measuring tools could moderate the relationship between job stress and organizational variables as the moderator effects. The overall results suggested that Organizational variables that lead to feelings of loss of control or social support or self-efficacy have a stronger relationship with job stress. This suggests that further investigation is needed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • job stress
  • Meta-analysis
  • Organizational variables