ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

2 دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی آزمون هویت ملی و اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه، هویت اجتماعی از 3 هویت قومی، هویت دینی و هویت مدرن تشکیل شده است. ابتدا برای هر خرده آزمون مولفه‌ها و سپس سوالات ذیربط آنها تدوین گردید. به جهت کثرت سوالات، اجرای این پرسشنامه حجیم ممکن نبود. لذا سوالات هویت ملی (90 سوال) و هویت قومی (68 سوال) در یک پرسشنامه 158 سوالی و سوالات هویت دینی (72 سوال) و هویت مدرن (72 سوال) در پرسشنامه دیگری با 144 سوال تنظیم گردید. دو پرسشنامه در اجرای مقدماتی روی دانشجویان دانشگاههای تهران اجرا گردید. بعد از اجرا، با استفاده از روش تحلیل گویه‌ها، از پرسشنامه اول (158 سوالی)، 80 گویه حذف و 78 گویه به عنوان سوال مناسب‌تر باقی‌ماند. از 144 گویه پرسشنامه دوم نیز 81 گویه حذف و 63 گویه باقی ماند. بنابراین از 302 گویه، جمعاً 161 گویه حذف گردید. ضریب آلفای پرسشنامه اول (158 سوالی) بعد از تحلیل سوالات 978/0 می‌باشد. در پرسشنامه دوم (144 سوالی)، ضریب آلفا بعد از حذف گویه‌های نامناسب 957/0 می‌باشد. از جمع بست 78 سوال مناسب پرسشنامه اول و 63 سوال مناسب پرسشنامه دوم، پرسشنامه‌ای 141 گویه‌ای شکل گرفت که ضریب آلفای آن 965/0 می‌باشد. این پرسشنامه در اجرای اصلی روی نمونه‌ای مرکب از 410 دانشجوی شهر تهران به اجرا درآمد. برای تحلیل آزمون، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. برای تحلیل عاملی، از روش روایی سازه استفاده شد.
طی فرایند تحلیل عاملی جمعاً 31 عامل شناسایی گردید که 13 عامل آن قابل نام‌گذاری بودند. در خرده آزمون هویت ملی 10 عامل شناسایی شد که 5 عامل آن قابل نام‌گذاری بود. در هویت ملی 9 عامل شناسایی شد که 3 عامل آن قابل نام‌گذاری بود. در هویت دینی 4 عامل شناسایی شد که 2 عامل آن قابل نام‌گذاری بود. در هویت مدرن نیز 8 عامل شناسایی شد که 2 عامل آن معنی‌پذیر بودند.
با عنایت به نتایج این پژوهش، می‌توان گفت که پرسشنامه از پایایی و روایی (اعتبار) مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از روش تحلیل عاملی می‌توانند هویت ملی و اجتماعی دانشجویان را به گونه مناسب اندازه‌گیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construct, Making Reliable and Validity Screening of National and Social Identity Test

نویسندگان [English]

  • mohammad solgi 1
  • hossein Eskandar 2
  • ali delavar 3
  • Ahmad borjali 4
2 associated professor of Allameh tabataba'i
3 professor of assessment and evaluation Allameh tabataba'i university
4 associated professor of psychology Allameh tabataba'i university
چکیده [English]

Abstract:
The present study with the purpose of construct, making reliable and validity screening of national and social identity test has been carried out. the social identity is composed of 3 parts including ethnic identity, religious identity and modern identity. Firstly, the components and then their concerned questions were compiled for each sub test. Therefore, the questions of national identity (90 questions) and ethnic identity (68 questions) was arranged in a 158 question questionnaire and the questions of religious identity (72 questions) and modern identity (72 questions) in another questionnaire with 144 questions. Two questionnaires were carried out in preliminary performance on a sample of the students of Tehran Universities. After the preliminary performance, by using items' analysis method, 80 items were omitted of the first questionnaire (158 questions) and in total, 161 items were omitted. Alpha coefficient of the first questionnaire (158 questions) is 0/978 after analysis of the questions. In the second questionnaire (144 questions), the alpha coefficient is 0/957 after omitting the unsuitable items. From questions of the first questionnaire and questions of the second questionnaire, a 141 item questionnaire was formed which its alpha coefficient is 0/965. This questionnaire in main performance on a mixed sample of 410 students of Tehran was carried out. Factor analysis method was used in this step for test analysis.
During factor analysis process, 31 factors were recognized in total which 13 factors could be named. In sub test of national identity, 10 factors were recognized which 5 factors could be named. Also, in modern identity 8 factors were recognized which 2 factors were definable.
With regard to the results of this research, this questionnaire is of suitable reliability and validity and the obtained elements from factor analysis can measure the national and social identity of students in a suitable manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " National Identity"
  • "Social Identity"
  • " Making Reliable"
  • " Validity Screening"