بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خود‌ناتوان‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودناتوان‌سازی به عنوان یک ابزار مناسب جهت اندازه‌گیری میزان خودناتوان‌سازی دانشجویان است.روش:جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 520نفر از چهار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و پیام نور، در رشته‌های مختلف و به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. مقیاس خودناتوان‌سازی (جونز و رودوالت، 1982) به عنوان ابزار پژوهش به کار گرفته شد. برای بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودناتوان‌سازی به تعیین روایی محتوایی، روایی سازه، و همچنین پایایی این آزمون پرداخته شد.یافته‌ها:روایی محتوایی این مقیاس که توسط 5 تن از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل عاملی اکتشافی سؤالات مقیاس روی سه عامل بار شدند و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این مدل سه عاملی با داده‌ها  برازش دارد. همسانی درونی عوامل با کل مقیاس بسیار بالابود و همچنین تحلیل سؤالات حاکی از همسانی درونی بالا بین سؤالات و کل مقیاس بود. میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ 918/0 و با روش دونیمه کردن 767/0 به دست آمد.بحث و نتیجه‌گیری:مقیاس خودناتوان‌سازی دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برای جامعه دانشجویان می باشد. پایایی این مقیاس بسیار بالا بوده و مدل سه عاملی مطرح شده در پژوهش از روایی سازه مناسبی برخوردار است که به پژوهشگران کمک می کند تا بتوانند با استفاده از این ابزار به ویژه در جامعه دانشجویان به اندازه‌گیری متغیر خودناتوان‌سازی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studding the psychometric properties of self-handicapping scale

نویسنده [English]

  • Ali Delavar 2
1 M.A student of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Aim:The Aim of this research was studding the psychometric properties of self-handicapping scale as a suitable tool for measuring the self-handicapping.Method:The population was all of Tehran’s university students that 520 people were selected as a sample from the universities of AllamehTabataba’i, Tehran, south branch of Payam-e-Noor & south branch of Islamic Azad University in various fields through purposive sampling. The research tool wasself-handicapping scale (Jones, &Rhodewalt 1982).For studding the psychometric properties of self-handicapping was determined the content validity, construct validity and reliability of this scale.Results:The content validity of this scale was confirmed by 5specialists. In exploratory factor analyze supported three factor solution. Confirmatory factor analysis results indicated that the three-factor model fit the data. Internal consistency of the factors and scale was quite high and also item analysis showed high internal consistency between the items and scale. The reliability of scale was obtained 0.918 using the Cronbach'salpha method and 0.767 using the spilt-half method. Conclusion:Self-handicapping scale has good psychometric properties for college Students. Reliability of this scale was very high and Three-factor model proposed in the research has good construct validity and Helps researchers that can using this instrument for measuring the self-handicapping in the college students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construct Validity
  • Content Validity
  • internal consistency
  • reliability
  • Self-handicapping