ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سنجش و آموزش دانشگاه امام رضا(ع)(نویسنده مسئول)

2 عضوء هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 -عضوء هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضوء هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

5 دانشجوی کارشناسی ارشدرشته آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

زمینه: روانشناسان صنعتی/ سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقیت و شکست یک سازمان به طور گسترده به کیفیت رهبران آن وابسته است. روانشناسان نتیجه گیری نمودند که اثربخشی رهبری ممکن است نه فقط به ویژگی های فردی رهبران بلکه به نیازها و ویژگیهای آنها در ارتباط باشد.  هدف: هدف از اجرای این تحقیق ارائه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی می باشد. روش: تعداد 36 نفر از روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور میزان اهمیت هر کدام از شاخص ها را نسبت به شاخصهای دیگر در یک پرسشنامه طراحی شده بر اساس مقیاس زوجی تعیین نموده اند و سپس اطلاعات از طریق نرم افزار متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر اساس یافته ها "مهارتهای ارتباطی" مهم ترین ویژگی مدیران می باشد،"قابلیت انجام کار تیمی" مهم ترین ظرفیت و قابلیت مدیران می باشد، " توانایی متقاعدکردن دیگران " مهم ترین مهارت ارتباطی مدیران می باشد، "برنامه ریزی" مهم ترین مهارت تصمیم گیری مدیران می باشد، "ریسک پذیری" مهم ترین مهارت مدیریتی مدیران می باشد و "کارآیی حرفه ای" مهم ترین مهارتهای حرفه ای و فردی مدیران می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بیان شده می‌توان دریافت که سازمانها می‌تواند جهت انتخاب مدیران خود از نتایج این تحقیق استفاده نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for Selection industrial administrators by using FUZZY AHP

نویسندگان [English]

  • M.R. Mohamadi Soliemani( 1
  • Ali Delavar 2
  • F Dortaj 3
  • B Saleh 4
  • SH Sanjari 5
چکیده [English]

introduction: Industrial / organizational psychology have noted that the success or failure of an organization largely depends on the quality of its leaders. Psychologists have concluded that leadership effectiveness may not only individual characteristics but leaders must be have characteristics. Purpose: Determine Model for Selection industrial administrators by using FUZZY AHP. Method: 36 manager completed the questionnaires and data have been analyzed by AHP and MATLAB software. Result : Based on the findings "management skills" is the most important feature of Directors. " Ability to persuade" is the most important communication manager. "Planning " is the most important Decision skills. "Risk" is the most important management skills.  "Teamwork ability" The most important is the capacity and capability of managers. "Professional performance" managers are the most important personal and professional skills. Conclusions: Organization can use of results of this research for choose their managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity and capability
  • Communication
  • Decision
  • Management skills
  • Personal and professional