معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچک‌ترین فضا: مورد مطالعه تمرین‎های مرکز ارزیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد/ دانشگاه علاوه طباطائی

3 عضو هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

4 گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

زمینه: اگرچه امروزه تحلیل‌های آماری تک متغیره جای خود را به تحلیل‌های پیچیده چندمتغیره با مفروضاتی سخت‌گیرانه داده‌اند، ولی این روش‌ها نمی‌توانند به خوانندگان درک روشن و مطمئنی از این مفاهیم ارائه کنند؛ چراکه روش‌های آماری یادشده بسان قالبی از پیش تعیین شده‌اند و بدون توجه به معانی و مفاهیم سازه‌های پژوهش، به برآوردن اهدافی از قبل تعیین شده می‌پردازند و نیاز به روش‌های تفسیرپذیرتر کاملاً محسوس است.هدف: معرفی یکی از رویکردهای پژوهش به نام نظریه رویه، اجزا و ساختار آن به همراه کاربرد روش تحلیلی مربوطه (تحلیل کوچکترین فضا) بر روی داده‌های حاصل از تمرین‌های کانون ارزیابی هدف پژوهش حاضر است. یافته‌ها: رویکرد تفسیر پذیر نظریه رویه با استفاده از تحلیل کوچک‌ترین فضا امکان شناسایی رویه‌های مختلف از جمله رویه‌های موقعیت، شیوه پاسخ‌گویی و میزان تعامل را به صورت بازنمود تصویری ارائه ساخته است. نتیجه‌گیری: استفاده از این رویکرد در تحلیل‌های داده‌هایی که ساختار پیچیده انسانی دارند می‌تواند رهگشای بسیار مناسبی در اعتباریابی و تفسیر نزدیک به واقع آنها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Application of Facet theory and smallest space analysis: Case study of assessment center's exercises

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Zamanpour 1
  • Ali Delavar 2
  • Noor ali Farrokhi 3
  • mohammadAli Babaee Zakliki 4
1 Department of Psychometrics, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of Psychometrics, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Department of Psychometrics, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Management, Social Sciences and Economics, Alzahra, Tehran
چکیده [English]

Background: Although today's univariate statistical analyzes have given way to complex multivariate analysis with rigorous assumptions, these methods can not provide readers with a clear and reliable understanding of these concepts, since the statistical methods mentioned are as pre-determined as the standard, and regardless of The meanings and concepts of the research structures are aimed at fulfilling pre-determined goals and the need for more extensible interpretative methods is quite tangible. Objective: To introduce one of the research approaches called procedural theory, its components and structure, along with the application of the relevant analytical method (analysis of the smallest space) On h data The main purpose of the research is to focus on the focus of the research. Findings: An interpretive approach to procedural theory by using the smallest space analysis allows the identification of different procedures, including position procedures, responsiveness, and interaction as visual representations. Conclusion: Using this approach in analyzing data that has a complex human structure can be a very good way to validate and interpret them closely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facet theory
  • analysis of the smallest space
  • Assessment Center
بابایی، محمد علی. (1383). طراحی کانون ارزیابی مدیران ، مجلة تدبیر، 145 ، 12-16.
 بخشایش، مرتضی.، جمشیدی کهساری، حمزه. (1387). مراکز ارزیابی: ابزاری برای بهینه­سازی ارزیابی‌های سازمانی. مجله راهبرد.1، 145-185.
تورنتون، ج. (2000). کانون‌های ارزیابی منابع مدیریت انسانی. ترجمه: سعید جعفری، سعید شهبازی، مجید سلیمی (1386)، تهران: دانشگاه تهران.
Canter, D. (Ed.). (2012). Facet theory: Approaches to Social Research, Chapter 2. Springer Science & Business Media.
Canter, D.H. (1985). Editor's introduction: The road to Jerusalem. In D. Canter (Ed.), Facet Theory: Approaches to Social Research (pp. 1-13). New York: Springer-Verlag
Dancer, L. S. (1990). "Introduction to Facet Theory and its Applications". Applied Psychology, 39(4), 365-377.
Elizur, D, Shye, S. (1976). "The Inclination to Reimmigrate: a Structural Analysis of the Case of Israelis Residing in France and in the USA". Human Relations, 29(1), 73-83.
Fabrigar, L. R, Wegener, D. T, MacCallum, R. C, Strahan, E. J. (1999). "Evaluating the Use of Exploratory Factor Analysis in Psychological Research". Psychological methods, 4(3), 272.
Foster, J. J, Barkus, E, Yavorsky, C. (2005). Understanding and Using Advanced Statistics: A practical guide for students. London: Sage Publications.
Guttman, L. (1949). The Basis for Scalogram Analysis. Bobbs-Merrill, College Division.
Guttman, L. (1968). "A General Nonmetric Technique for Finding the Smallest Coordinate Space for a Configuration of Points". Psychometrika, 33(4), 469-506.
Guttman, L. (1970). The Facet Approach to Theory Development. Jerusalem: Israel Institute for Applied Social Research.
Guttman, L. (1982). Facet Theory, Smallest Space Analysis, and Factor Analysis. Perceptual and Motor Skills.
Guttman, L, Levy, S. (1991). "Two Structural laws for Intelligence Tests". Intelligence, 15(1), 79-103.
Guttman, R., Greenbaum, C. W. (1998). "Facet Theory: Its Development and Current Status". European psychologist, 3(1), 13.
Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations. SAGE Publications India.
Shye, S. (1988). "Inductive and Deductive Reasoning: A Structural Reanalysis of Ability Tests". Journal of Applied Psychology, 73(2), 308.
Shye, S. (1991). "Faceted SSA: A Computer Program for the PC". Jerusalem: Louis Gutman Israel Instituteof Applied Behavior Science, 7 (2), 401-426.
Shye, S. (1999). Facet Theory. Encyclopedia of Statistical Sciences. New York: Wiley Publication.
Trninić, V, Jelaska, I, Štalec, J. (2013). "Appropriateness and limitations of Factor Analysis Methods Utilized in Psychology and Kinesiology: Part II". Fizička kultura, 67(1), 1-17.
Tziner, A, Levy, S. (2010). "HR-Related Facets and their Relationship to Organizational Effectiveness: a Faceted Definition". Quality & Quantity, 44(2), 391-395.