شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگپاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی گروه سنجش و اندازه گیری

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی مدیر گروه سنجش و اندازه گیری

4 استادیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای 1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه 4 بود. نتایج تحلیل نشان داد که از بین نزدیک به 70 توانایی باریک که در مدل کتل –هورن-کارول به آنها اشاره شده‌است، 9 توانایی باریک شامل تصویر‌سازی، استقرا، حافظه فعال، اطلاعات عمومی کلامی، دانش واژگانی، انعطاف‌پذیری در مشابهت، فراخنای حافظه، رشد زبانی، استدلال عمومی زنجیره‌ای به عنوان صفت‌های زیر بنایی سوال‌های خرده مقیاس آزمون هوش وکسلر شناسایی شدند. همچنین از بین مدل‌های محدود در مدل عمومی، مدل LLM برای تحلیل داده‌ها با توجه به آماره والد انتخاب شد. بررسی میزان تسلط دانش‌آموزان در صفت‌های شناسایی شده نشان داد که بیشترین میزان تسلط در صفت دانش واژگانی و کمترین میزان تسلط نیز مربوط به انعطاف-پذیری در مشابهت بود. بررسی پارامترهای سوال نیز نشان داد که در سوال‌های آسان هر خرده مقیاس احتمال حدس بالا و در سوال های دشوار هر خرده مقیاس احتمال لغزش بالا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification basic attributes of WISC-IV based on narrow abilities of CHC model by using cognitive diagnostic G-DINA model

نویسندگان [English]

  • nushravan mohamadi 1
  • ali dalavar 2
  • noorali farrokhi 3
  • asghar minaei 4
1 atu
2 professor at allameh tabataba'i university
3 associative professor at allameh tabataba'i university
4 allameh tabataba'i university
چکیده [English]

The aim of the research was identification of Wechsler intelligence scale for children (WISC-IV) basic attributes based on Cattle- Horn- Carrol (CHC) narrow abilities by using generalized DINA (G-DINA) cognitive diagnostic model. The population of the research was all of Iranian primary school students which randomly 1222 students selected. We use Wechsler intelligence scale for children (WISC-IV) for gathering data. Results show that from the nearly 70 CHC narrow abilities, 9 narrow ability (visualization, induction, working memory, general verbal information, lexical knowledge, flexibility of closure, memory span, language development, general sequential reasoning) Identified as basic attribute of WISC-IV. Also from the constrained models, the LLM model based on Wald statistics was chosen. Additionally, most of student mastered in lexical knowledge and the lowest rate of mastering belongs to flexibility of closure. finally, the probability of guessing parameter in easy items was high and probability of slipping in difficult items was high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • wisc-iv
  • chc model
  • cognitive diagnostic model
افضلی، افشین. (1393). تدوین و ارزشیابی مدل تشخیصی شناختی ریاضیات پایه اول دبیرستان با استفاده از روش سلسله مراتبی صفات AHM. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
کبیری، مسعود. (1393). کاربرد سنجش شناختی تشخیصی به‌منظور تعیین مهارت‌های کسب‌شده علوم تجربی در دانش آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس داده‌های تیمز 2011. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
صادقی، احمد، ربیعی، محمد، عابدی، محمدرضا. (1390). روا سازی و اعتبار یابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر. مجله روانشناسی تحولی، دوره 7، شماره 28.
محسن پور، مریم. (1393). طراحی، ساخت و اعتبار یابی آزمون شناختی تشخیصی سواد ریاضی در پایان دوره آموزشی عمومی جهت تدوین الگوی ارتقای کیفیت آن. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
مینایی، ‌اصغر. (1391). مدل پردازی تشخیصی شناختی سؤال‌های ریاضی تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم با استفاده از مدل یکپارچه با پارامتر پردازی مجدد و مقایسه مهارت‌های ریاضی دانش آموزان دختر و پسر. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
مقدم، اعظم. (1394). کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی به‌منظور تعیین مهارت‌های زیر بنایی عملکردی داوطلبان در آزمون ورودی زبان انگلیسی دوره دکتری. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
De la Torre, J., van der Ark, L. A., & Rossi, G. (2015). Analysis of Clinical Data from Cognitive Diagnosis Modeling Framework. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 0748175615569110.
De la Torre, J. & Chiu, C. Y. (2016). A General method of empirical q matrix validation. Psychometrika - vol. 81, no. 2, 253–273
Flanagan, D. P., & Harrison, P. L. (Eds.). (2012). Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues. Guilford Press.
García, P. E., Olea Díaz, J., & Torre, J. D. L. (2014). Application of cognitive diagnosis models to competency-based situational judgment tests. Psicothema.
George, A. C., & Robitzsch, A. (2014). Multiple group cognitive diagnosis models, with an emphasis on differential item functioning. Psychological Test and Assessment Modeling56(4), 405-432.
Li, H. (2011). A cognitive diagnostic analysis of the MELAB reading test. Spaan Fellow Working
Papers in Second or Foreign Language Assessment, 9, 17–46.
Mason, E & Wilcox, K(2009). Intelligence: an overview. www.education.com
Reverte, I., Golay, P., Favez, N., Rossier, J., & Lecerf, T. (2015). Testing for multi group invariance of the WISC-IV structure across France and Switzerland: Standard and CHC models. Learning and individual differences,40, 127-133.
Reynolds, C. R. J. Vannest, J.K & Fletcher-Janzen, E. (2013). Encyclopedia of special education: A reference for the education of children, adolescents, and adults with disabilities and other exceptional individuals (Vol. 3). John Wiley & Sons.
Richerson, L. P., Watkins, M. W., & Beaujean, A. A. (2014). Longitudinal Invariance of the Wechsler Intelligence Scale for Children–Fourth Edition in a Referral Sample. Journal of Psychoeducational Assessment, 0734282914538802.
Rupp A. & Templin L. (2008). Unique characteristic of diagnostic models: A comprehensive review of the current state of art, measurement: interdisciplinary research and perspective. 6:4, 219-262.
Schneider, W. J., & McGrew, K. S. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of intelligence. Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and, (3rd), 99-144.
Su, Y. L. (2013). Cognitive diagnostic analysis using hierarchically structured skills.
Templin, J., & Ivie, J. L. (2006). Analysis of the Raven’s Progressive Matrices (RPM) scale using skills assessment. In annual meeting of the National Council on Measurement in Education (NCME), San Francisco, CA.
Van Aken, L, van der Heijden, T, van der Veld, W. Hermans, L, Kessels, R, and I. M. Egger, J. (2015). Representation of the Cattell–Horn–Carroll Theory of Cognitive Abilities in the Factor Structure of the Dutch-Language Version of the WAIS-IV. Assessment 1–9,
DOI: 10.1177/1073191115607973 asm.sagepub.com
Wahlstrom, D., Breaux, K. C., Zhu, J., & Weiss, L. G. (2012). The Wechsler preschool and primary scale of intelligence–third edition, the Wechsler intelligence scale for children–fourth edition, and the Wechsler individual achievement test–. Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues, 224-248. Guilford Press.
Yi, Y. (2013). Implementing a cognitive diagnostic assessment in an institutional test: a new networking model in language testing and experiment with a new psychometric model and task type .Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign.