ارزشیابی بسته آموزشی متمرکز بر شفقت و ذهن آگاهی و تاثیر آن بر فعال سازی خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار روان‌شناسی، گروه‌ روان‌شناسی، واحد بندر عباس، دانشگاه ازاد اسلامی، بندر عباس، ایران

چکیده

شفقت و ذهن آگاهی به عنوان مبنایی برای ارزشیابی روان شناختی ، جهت ارزیابی و فعالسازی متغیر مورد نظر، با توجه به اینکه در پیشینه تحقیقات بر آن شدیم تا تاثیر بسته آموزشی برفعالسازی مولفه مورد نظر را به عنوان آموزشی موثر، با تمرکز زدایی از مولفه های منفی تعیین نماییم. بدین منظور 297 نفر از همه زنان تحت حمایت یک خیریه در شهرستان رودبار بر اساس جدول مورگان در سال (۱۳۹۶) را که دارای تشخیص افسردگی بر اساس کسب نمره حداقل۱۲ در تست افسردگی بک، بودند را تعیین کرده، که با روش نمونه گیری تصادفی هدفمندانتخاب شده بودند . ودر یک گروه مداخله۱۵(نفره) و یک گروه کنترل۱۵( نفره)جایگرین شدند. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه خود کار آمدی شرر(شرر. مادوکس. مرکاندانته. پرنتیس.۱۹۸۲)، بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنا دار این بسته آموزشی بر افزایش خود کار آمدی در زنان افسرده سرپرست خانوار بود. فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری (0/001>p) تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of educational package focused on compassion and mindfulness and its impact on self-efficacy activation

نویسندگان [English]

  • maryam valizadeh 1
  • fariborz dortaj 2
  • ali delavar 3
  • Kobra Hajializadeh 4
1 HUMAN OF SCIENCE, PSYCHOLOGY, RESEARCH AND SCIENCE,BANDAR ABBAS
2 human of science. psychology
3 human of science. psychology
4 HUMAN OF SCIENCE. PSYCHOLOGY
چکیده [English]

: Compassion and mindfulness as a basis for psychological evaluation, in order to evaluate and activate the desired variable. Considering the fact that in the research background we found out the effect of the educational package on the desired component of the component as effective instruction, by the decentralization of the components Negative determination. For this purpose, 297 of all women under the sponsorship of a charity in Rudbar city based on the Morgan table in the year (1396) who had a depression diagnosis based on a score of at least 12 in the Beck Depression Test, were selected by random sampling of target audiences They were . In a intervention group, 15 (one) and a control group of 15 (single) were replaced. The present study was a semi experimental design with pretest-posttest design with control group. The tool was used by Self-employed Scheer Questionnaire (Scherer, Maddox, Mercury, Prentice, 1982). Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data. The results show the significant effect of this educational package on self-efficacy in depressed female head of household. Research hypotheses were confirmed at the significant level (p <0.0001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • compassion
  • Mindfulness
  • self-efficacy
اکبری، حبیب الله. (1392). توسعه یک پروتکل درمانی مبتنی بر آگاهی ذهنی مبتنی بر فعال سازی طرح های معنوی اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازش تجربی / احساسی با تمرکز بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان.فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4 (14)، 54-74.
احمدی طهور سلطانی، محسن و نجفی، محمود. (1390)، محسن، مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد سیگاری و طبیعی. مجله روانشانسی بالینی، 3 (4)، 59-67.
عربیان، اقدس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ حیدری، محمود؛ صالح صدق پور؛ بهرام (1383)، بررسی رابطه اعتقادات خودپنداره به سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روانشناسی. 8، 360 - 371.
بازانی، مهشید. (1395)، اثربخشی توازن احساسی مبتنی بر ذهن از بر علائم آسیب شناسی روانشناختی، بهبود عزت نفس و خودکفایی دانشجویان. دانشجوی کارشناسی ارشد. پایان نامه کارشناسی ارشد.
قلی زنجانی، جعفر (1396)، نقش متغیرهای مستقل (خودکفایی، خودپنداره، خودکارآمدی) در پیش بینی علائم افسردگی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد.
زارع، حسین (1391)، تأثیر آموزش تعلیم و تربیه در ارتقاء خودکفایی عمومی و تداوم زنان تحت هدایت خانوارها.
نجیبی ابوالقاسم، مهدیه (1386). نهادهای قانونگذاری و اجرایی برای امنیت اجتماعی زنان مجرد.
کرد، بهمن (1395) پیش بینی رضایت ذهنی دانشجویان پرستاری بر اساس خودآگاهی و عزت نفس.
محمدخانی، سعید. (1393). نقش اعتقادات متقابل و متاکوننیت ها در وسواسی-اجباری در یک جمعیت کلی. مجله روانشناسی بالینی ایران، 2، 29-35.
مومن زاده، امین. (1392)، اثر درمان کاهش استرس ذهن آگاهی بر روی خودکارآمدی در زنان مبتلا به کمردرد مزمن، 37، 158-164.
صادقی، مجید و خسروی، سداله (1394)، تعیین نقش پیش‌بینی کننده الگوهای ارتباطی خانواده در خودکفایی، ذهن آگاهی و سبکهای تفکر شناختی دانشجویان، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد، فارس، تهران.
Carter, C. S. (1998). “Neoroendocrine perspectives o social attachment and love” psychoneoroendocrinology, 23: 779-818.
Champika   K. Soysa, Carolin, J.Wilcomb (2013), Depression, Anxiety, Stress, and Well-being, original paper first online: 22 September
Caspi, A, and Mof-tt, T, E, (2006)"Gene#environment interactions in psychiatry: joining forces with neuroscience” nature review: neoroscience, 7:583#590.
Crane Rebecca (2009), khosh lahjeh Translation (2011), The Effectiveness of Mindfulness Education on the Burnout of Male Students.
Dryden, W (2009) Rational emotive behaviour therapy: distinctive featurres, London: routledge.
Depue.  R. A. and Morrone-Strupinsky, J.  V. (2005) “Aneurobehavioral model of af@liative bonding”, behavioral and brain sciences, 28: 313# 395.
Germer Christopher K.  1 and Kristin D. Neff(2013)2 Self-Compassion inClinicalPractice 1Harvard Medical Shool/Cambridge Health Alliance 2University of Texas, Austin.
Gilbert, P.  (1998)The evolved basis and adaptive functions of cognitive distortions” British jounal of medical psycoloy,  71: 447#464.
Gilbert,. P,..(ed),.  (2005c)  Compassiom: conceptualisations,  reseach an use in psychotherapy.
 London: Routlaedge.3026
Gilbert, P., & Leahy, R. L. (Eds.). (2007). The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
Gilbert, P(2009) The compassionate mind . London: constable & obinson, and oaklands, CA:New Harbinger.
Graham , Linda (2016),powerful tool to reverse toxic shame. Resources for recovering resilience. Linda graham mft.
Graham Linda(2017), how to get better at stress, https://lindagraham-mft.net/get-better-stress/Dec 18, 2017 - So this December 2017 newsletter has a different format – passing on to you a ... Common View: Stress is increasing my risk for cardiovascular ... email for Maryam valizadeh,mvalizadeh54@yahoo.com
Gilbert, P  (2001b)  Depression and stress : A biopsychosocial exploration of evolved functions and mecanisms” , stress: The international journal of the biology of stress, 4: 121# 135.
Gillath,  O.,  Shaver, P,.  R,.  and Mikolincer , M., (2005)” An attachmenttheoretical approach to compassion and altruism “ . in P,.  Gilbert  (ed), compassion : coceptualisations,  research and use in psychotherapy (pp  121# 147). London: routledge.
Herbst, M.  Chris ,.(2011) A Bundle of joy: Dose parenting really make us?* School of Public Affairs Arizona State University 411 N. Central Ave., Ste. 450 Phoenix, AZ 85004-0687 (602) 496-0459
Hennirichs,  M.,  Baumgartner,  T., Kirschbaum,. C.  and Ehlert, U.(2003)” Social support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective response to psychosocial  stress ,  “biological psychiatry, 54: 1389#398.
Iskender murat,. (2009)The Relationship Between Self-Compassion, Self-Efficacy, and Control Belief about - Germer Christopher K.  1 and Kristin D.
Kabat-Zinn J.(1990),  Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and New York: Delacorte Press; 1990.
Klinger, E. (1977) meaning and void . minneapolis , MN: University of Minnesota  press.
Leary, M. R. Tate, E. B. Adams, C. E. Allen, A. B. and Hancock, J. (2007),  Self-compassion and reactions to upleasant self- relevant events: The implications of treating oneself kindly” journal of personality and social psychology, 92: 887=904
Linehan M(1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder, New York:Guilford Press;1993.
Leary, M. R. Tate, E. B. Adams, C. E. Allen, A. B. and Hancock, J. (2007),  Self-compassion and reactions to upleasant self- relevant events: The implications of treating oneself kindly” journal of personality and social psychology, 92: 887=904-MacDonald,  K. (1992)  “ Warmth  as a developmental  construct: An evolutionary analysis “ archives “. Child development , 63: 753#773.
Neff , Kristin L. Kirkpatrick b , Stephanie S. Rude (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning a Educational Psychology Department, University of Texas at Austin, 1 University Station, D5800 Austin, TX 78712, USA b Eastern Kentucky University
Neff, K. D. (2009).Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and Young Adults.university of texas, Austin, Texas, USA.
Neff,. K,.  D,. M cGehaeea,. Pittman (2009)Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents - Neff, Kristin D. and McGehee, Pittman(2010) 'Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and Young Adults', Self and Identity, 9: 3, 225 — 240, First published on: 24 June 2009 (iFirst)
Nef- Neff, Kristin D. and McGehee, Pittman(2010) 'Self-compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and Young Adults', Self and Identity, 9: 3, 225 — 240, First published on: 24 June 2009 (iFirst)
f,. K,. D,.  (2011), Se lf-compassion , slf esteem, and well-being
 and Young Adults a University of Texas, Austin, Texas, USA First published on: 24 June 2009.
Neff,. K,. D,.  (2011), Se lf-compassion , slf esteem, and well-being  and Young Adults a University of Texas, Austin, Texas, USA First published on: 24 June 2009.
Neff,. K,. D,. (2013), Self‐Compassion in Clinical PracticeChristopher K. Germer Kristin D. Neff https://doi.org/10.1002/jclp.22021
Pankswpp,.  J. (1998) Affective neuroscience. New yourk: oxford university press.
 Sarafraz  Mehdi Reza (2010) The processes of self-awareness and physical,
Schultz & Schultz (1989) Translation of Seyyed Mohammadi (2007) Book of Personality Theories Hossein
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice- Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The selfefficacy scales: Costruction and validation. Psychological Reports, 51,
Souza Luciana Karine(2016)  de Self-Compassion in Relation to Self-Esteem, Self-Efficacy and Demographical Aspects1 Article 2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brazil Claudio Simon Hutz Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brazil
 Tirch Dennis. (2013), introduction to compassion focused therapy for shame and self-critical difficulties- 39- Gilbert, Tirch-(clinical, beginner, intermediate).
Tirch  Dennis, (2016), A compassion focused therapy approach to shame and experiences in trauma.
Tirch Denis )2016( Positive Mehrnoush, Feizi Ali, Treatment Based on Acceptance, Commitment and Compassion: Interview with Dr. Denis Tirch and ... Psychological Services and Life Advisers.
Wang,   S,  (2005)” A conceptual framework for integrating research related to the physiology of compassion and the wisdom of Buddhist teachin “, in  P.  Gilbert (ed),    compassion:conceptualisations, research and use in psychotherapy  (pp. 75#120)London: brunner-routledge.