مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدل‌های تشخیصی شناختی(CDM) مدل‌های متغیر مکنون چندبعدی تأییدی با ساختاری پیچیده هستند. در این پژوهش از این مدل ها برای بررسی وضعیت دانش آموزان پایه اول دبیرستان در درس ریاضیات استفاده شد. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 صفت اصلی، شامل 32 سوال بر روی نمونه ای به حجم 509 دانش آموز که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شده بودند، اجرا گردید. از مدلهای IRT برای تعیین ویژگی های روانسنجی سوالات استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری مدل DINA در مدلسازی تشخیصی شناختی ریاضیات نشان داد که هشت صفت زیربنایی تبیین کننده عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان است. بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که آزمودنی ها تنها در یک صفت از هشت صفت به حد تسلط ( 7/0) دست یافته اند و کمترین میزان تسلط مربوط به مهارت های درک مفهوم تعاریف ( 494/0) ، عملیات پیشرفته ریاضی ( 498/0) و کاربرد آموخته ها در مسائل واقعی (505/0) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Diagnostic Modeling of first grade highschool mathematic

چکیده [English]

Cognitive Diagnostic Models (CDMs), are confirmative multidimensional latent variable models , with complex structure . In this study,Cognitive Diagnostic Models (CDMs) were used to check the status of first grade high school students in mathematics. Cognitive diagnostic assessment was administered based on eight main characters, consisting of 32 questions on a sample of 509 students, selected from students of Tehran based on a multi-stage cluster sampling. IRT models where used to determine the psychometric properties of the questions .Data analysis by using the DINA model in mathematics, showed that eight attribute explain the mathematics performance of first grade high school students. Results showed that the subjects were only mastered in one of the attributes and the least proportion of mastery was related to definition comprehension skills (0.494), mathematics advanced operations ( 0.498) and using learning in real problems.
Keywords : Cognitive Diagnostic Models (CDMs) , Cognitive Diagnostic Assessment , Mathematics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Diagnostic Models
  • Mathematic
  • Highschool