طراحی برنامه آموزش مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌‌آموزان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با روش آموزش سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربینی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی برنامه آموزش‌ مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه به منظور بهبود ادراک دیداری فضایی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش‌ سنتی بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون  و پس آزمون  با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی دوره اول ابتدایی منطقه پانزده شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بوده است. حجم نمونه این پژوهش شامل 45 نفر است که به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت که در این میان 15 دانش آموز در گروه آزمایش برنامه آموزشی رایانه ای،15 دانش آموز در گروه آزمایش   به روش سنتی و 15 دانش آموز در گروه کنترل جای گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون  کولموگروف – اسمیرنف و شاپیروویلک، تی مستقل و کواریانس استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل آزمون  ادراک دیداری فضایی فراستیگ با سطح پایایی 69/0 و برنامه آموزشی رایانه ای با سطح پایایی 71/0 بوده است. مقایسه میانگین‌های تعدیل شده نمرات ادراک دیداری- فضایی گروه‌ آزمایش با کنترل اختلاف نمره 93/22 نمره ای را نشان ‌می‌دهد که در سطح 001/0 معنی دار می باشد. با جمع بندی این نتایج می توان بیان نمود که آموزش‌ از طریق برنامه آموزشی مفاهیم ریاضی مبتنی بر رایانه بر بهبود ادراک دیداری - فضایی دانش‌آموزان موثر بوده است. مقایسه میانگین‌های تعدیل شده نمرات ادراک دیداری- فضایی گروه‌های سنتی با برنامه آموزشی اختلاف نمره 130/11 نمره ای را نشان ‌می‌دهد که در سطح 001/0 معنی دار می باشد. این تفاوت‌ها به شکلی است که همواره میانگین گروه برنامه آموزشی رایانه ای بیشتر از گروه سنتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing computer-based Educational program of math concepts and comparing its effectiveness with the traditional method on spatial visual perception students

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Farhang Ranjbar 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • Ismail Saadi pour 3
  • Ali Delavar 4
1 Ph.D student of psychology, Allameh Tabataba’i University
2 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba’i University
3 Associate professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba’i University
4 Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The purpose of this study was to Designing computer-based Educational program of math concepts and comparing its effectiveness with the traditional method on spatial visual perception students. The research method is semi-experimental and with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study included all male students studying in elementary schools in the fifth district of Tehran during the school year of 2016-2017. The sample size of this study consisted of 45 people who were selected through purposeful sampling. Among them, 15 students in the experimental computer program, 15 students in the experimental group and 15 students in the control group. Kolmogorov-Smirnov and Shapirovylak, T-test and covariance tests were used to analyze the data of this study. The research tool was the Frosty Space Spatial Perception Test with a reliability of 0. 69 and a computer training program with a reliability level of 0.71. Comparison of moderated averages of the visual-spatial perceptions of the experimental group with the control of the difference in the score shows a score of 93.22, which is significant at the level of 0.001. By summing up these results, it can be stated that education through computer-based math concepts has been effective in improving the visual-spatial perception of students. Comparison of the moderated averages of the visual-spatial perceptions of traditional groups with the educational curve shows the difference between the score of 130.11 and the level of 0/001. These differences are such that the average of the group of computer training programs is always higher than the traditional one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational program
  • Math disorder
  • spatial visual perception
امانی، ملاحت؛ برهمند، اوشا و نریمانی، محمد. (۱۳۹۰). بررسی اثربخشی روش‌های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی. ناتوانی‌های‌یادگیری، ۱ (۲).۶-۲۱
 برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد و امانی، ملاحت (1385). شیوع اختلال حساب نارسایی در دانش‌آموزان دبستانی اردبیل. پژوهشدرحیطه‌یکودکاناستثنایی۶ (۴). ۹۳۰-۹۱۷
 تبریزی، مصطفی‌ (۱۳۹۰). درماناختلالخواندن. تهران: فراروان.
 جانه، مژده؛ ابراهیمی‌قوام، صغری و علیزاده، حمید. (۱۳۹۱). بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه‌ریزی- سازمان‌دهی و حافظه کاری در دانش‌آموزان با و بدون اختلال ریاضی در مقطع ابتدایی استان تهران. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی، ۴۲، ۲۱-۵.
 دلاور، علی. (۱۳۸۸). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران: رشد.
 عابدی، احمد و آقابابایی، سارا. (۱۳۸۹). اثربخشی آموزش‌ حافظه‌ی فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله روان‌شناسی بالینی، ۴، ۸۱-۷۳.
 فراستیگ، ل. ویتلسی، م. ولتی، ج. (بی تا). آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ (تشخیص و درمان). ترجمه مصطفی تبریزی ومعصومه موسوی‌ (۱۳۸۸).، تهران: فرا روان.
 نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل. (۱۳۹۲). اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله‌ ناتوانی‌هایی یادگیری، ،3 ۱۱۵-۹۱.
 نوقابی. کرد. درتاج، فریبرز. (1388). هنجار یابی آزمون ادراک دیداری فراستیگ. مجله‌ ناتوانی‌هایی یادگیری، 1، 60-75
Buul, S. & Scerif, A. (2011). The Handbook of child adolescence clinical psychology, acontextual approach. Institute of psychiatry, 5 (2)., 1200-1205.
Casey, J. (2012). A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis ofnonverbal learning disorder. Canadian Journal of School Psychology, 27 (1)., 35–57.
Chooi, W. T. & Thompson, L. A. (2012). Working memory training does not improve
intelligence in healthy young adults. Intelligence, 40, 531-542.
Daneman, M. & Carpenter, P. A. (2015). Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19, 450–466.
Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J. & Perrig, W. J. (2013). Improving fluid intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy ofSciences, 105 (19)., 6829-6833.
Milton, H. (2015). Effects of a computerized working memory training program on attention, working memory, and academics, In adolescents with severe ADHD/LD. Psychology journal, 1 (14)., 120–122.
Susanne, M. J., Studer-Luethi, B., Buschkuehl M., Su Y. F., Jonides J. & Perrig W. J. (2015). Relationship between n-back performance and matrix reasoning implicationsfor training and transfer. Intelligence, 38, 625–635.
Dahlin, k. I. E. (2013). Working Memory Training and the Effect on Mathematical Achievement in Children with Attention Deficits and Special Needs. Journal of Education and Learning, 2 (1)., 118-133.
Davis.Ch. R. (2012). The effect of a computerized, cognitive intervention on the working memory and mathematical skill performance of inner-city Children. A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in partial Fulfillment of the requirements for the degree of Educational Specialist Department of Educational Psychology at the University of Miami Oxford.
Loper, A. (2015). Metacognitive development implication for cognitive training. Exceptional Education Quarterly, (1).: 1-8.
Witt, M. (2011). School based working memory training: Preliminary finding of Improvement in children’s mathematical performance. Advance in Cognitive Psychology, 7 (2)., 7-15.
Holmes J, Gathercole, S. E, Dunning D. L. (2014). Adaptive training leads to sustained Enhancement of poor working memory in children. J Dev Sci. (4).: 9-15.
Schmeichel, B. J., & Demaree, H. A. (2015). Working memory capacity and Spontaneous emotion regulation: High capacity facilitates self-enhancement in response to negative feedback. Emotion, 10, 739–744.
Mattison, R. E, & Mayes, S. D. (2012). Relationships between learning Disability, executive function, and psychopathology in children With ADHD. Journal of Attention Disorder, (2)., 138-46.
Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P. J., Johnson, M., Gustafsson, P, & Dahlstrm, K., Gillberg, C. G., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2015). Computerized training of working memory in children with ADHD: a Randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44: 177–186.
Brittany, Ch. S. (2010). Mathematics Anxiety, Working Memory, and Mathematics Performance: Effectiveness of a Working Memory Intervention on Reducing Mathematics Anxiety. A Dissertation Submitted In Partial Fulfillment of the Requirements for the Ph. D. at the University of Miami Oxford.
Geary, D.C., (2015). “Role of cognitive theory in the study of learning disability in mathematics”. Journal of learning Disabilities.V38. 14 P 305 (3). University of missouri columbia.
Adams, G., & Carnine, D. (2013). Direct instruction. InH. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.)., Handbook of learning disabilities (pp. 403–416). New York: Guilford Press.
Anna-Lind P., Kristen M.M., Jennifer J. M., Tracy B., Viveca B., Julie Koch-McD., Roxana R., Haley S., (2009). Brief experimental analysis of early reading interventions. Journal of School Psychology 47 (17). 215–243.
Berger, A., Jones, L., Rothbart, M. K., & Posner, M.I. (2010). Computerized games to study the development of attention in childhood. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 32 (3)., 297-303.
Butterworth, B., Varma, S., & Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: from brain to education. sience, 332 (60).,1049-53.
Bulgren, J. A., Deshler, D. D., Schumaker, J. B., & Lenz, B. K. (2010). The use and effectiveness of analogical instruction in diverse secondary content classrooms. Journal of Educational Psychology, 16 (3)., 426–441.
Kavanagh, J.F. & Truss, T.J. (2013). Learning disabilities: Proceedings of the nationalconference. Parkton, MD: York.P.546.
Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. (2012). Learning Disabilities, from Identification to Intervention. New York: The Guilford Press.
Jack, M. Fletcher., Lynn, S. Fuchs., and Marcia, A. Barnes. (2012). Learning Disabilities from Identification to Intervention. New York.A Division of Guilford.
Margaret, M., Flores; M., and Kaylor., (2012). The Effects of a Direct Instruction Program on the Fraction Performance of Middle school students At – risk for failure in mathematics. , Journal of Instructional Psychology, 84 (2)., 373-385.
Mogasale, V.V., Patil, V.D.,Patil,N.M., & Mogasale, V. (2011). Prevalence of Specific Learning Disabilities Among Primary School Children in a South Indian City.Indian Journal of Pediatrics, 79 (3).,1-6.
McCloskey, M.,Caranazza,A., & Basili,A. (2015). Cognitive mechanisms in number processing and calculation: Evidence from dyscalculia. Brain Cognition, 4 (3)., 171-196.
Oshpitz, J. D., Harrison, S. I., & Spencer, F.C. (2008). Basic handbook of child psychiatry.New York: Basic Books.
Shalv, S. R., & Gross-Tsur,V. (2010). Developmental dyscalulia. Pediatric Nerology, 24 (3)., 337-342.
Schumaker, J. B. & Deshler, D. D. (2009). Adolescents with learning disabilities as writers:
Are we selling them short? Learning Disabilities Research Practice, 24 (2)., 81-92.
Swanson, H. L., Harris, K. R. & Graham, S. (2013). Overview of foundations, causes, instruction, and methodology in the filed of learning disabilities. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.)., Handbook of learning disabilities (pp. 3–15). New york: Guilford Press.
Stanovich, K. E., Siegel, L. S. & Gottardo, A. (2017). Converging evidence for phonological & Surface surface surface subtypes of reading disability. Journal of Educational Psychology, 89 (1)., 114-127.
Stokard, jean. (2010). Promoting Reading Achievement and Countering the "Fourth-Grade Slump": The Impact of Direct Instruction on Reading Achievement in Fifth Grade. Journal of Education for Students Placed at Risk. Philadelphia: 15 (3)., 218-225.
Susan, G. Magliaro, B. Lockee. & Burton. K. (2015). Direct Instruction Revisited: A Key Model for Instructional Technology, ETR&D, 53 (4)., 41-50.
Wong, B. Y. L., Butler, D. L., Ficzere, S. A., & Kuperis, S. (2006). Teaching adolescents with learning disabilities and low achievers to plan, write and revise opinion essays produced on a word processor computer-based teaching. Journal of learning disabilities, 29 (2).: 197-212.
Watkins, c.L. (2013). the components of direct instruction. Journal of Direct Instruction, 3 (2)., 75-110.
Tsatsanis KD, Fuerst DR, Rourke BP. Psychological dimensions of learning disabilities: External validation and relationship with age and academic functioning. Journal of Learning Disabilities 2007; 30:490-502.
Devine A, Soltesz F, Nobes A, Goswami U, Szucs D. Gender differences in developmental dyscalculia depend on diagnostic criteria. Learning and Instruction 2013; 31-39.
Jovanovic G, Jovanovic Y, Bankovic-Gajic J, Nikolic A, Svetozarevic S, Ignjatovic-Ristic D. The frequency of dyscalculia among primary school children. Psychiatria Danubina 2013;25 (2).:170-74.