نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22054/jem.2023.44711.1941

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ساخت مفهوم متغیر و عبارت های جبری، در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم، بر اساس نظریه های ساخت مفهوم اسفارد(1991) و گری و تال (1994) است. این تحقیق، با رویکرد تفسیری از نوع کیفی است. روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا است. از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیر آزمایشی قرار دارد .فصل سوم کتاب ریاضی پایه هفتم، شامل 4 بخش الگوهای عددی، عبارت های جبری، مقدار عددی یک عبارت جبری و معادله است که این پژوهش به بررسی روند ساخت مفاهیم جبری در دو بخش متغیر و عبارت های جبری، می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش این دو مفهوم به گونه ای است که فرصت آموزشی لازم برای مرحله فشرده سازی (مرحله دوم ساخت مفهوم) پیش بینی نشده است و این مرحله، اغلب حذف شده است. همچنین در روند آموزشی، فرصت عبور از مرحله فشرده سازی به مرحله شی انگاری ( مرحله سوم) فراهم نشده است. بنا بر نظریه گری و تال، ساخت مفهوم در مرحله رویه مانده و به مرحله اخر یعنی درک مفهوم نرسیده است. بنابراین با توجه به نظریه های ساخت مفهوم، مراحل درک ساختاری و مفهومی برای متغیر و عبارت های جبری در نگارش کتاب درسی پیش بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis the process of constructing variable and algebraic expressions concepts of 7th grade’s mathematical book

نویسندگان [English]

  • nasim asghary
  • fatemeh zahra heidari

Assistant Professor In Mathematics Education Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran,Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate how to construct algebraic concepts in the third chapter of the 7th grade’s mathematical book, based on the theoretical frameworks of Sfard and Tall. This research is quality type and the content analysis method was used. This study in terms of purpose, is in applied research group and in terms of collecting and controlling variables in non-experimental research group. This chapter consists four sections of numerical patterns, algebraic expressions, numerical value of an algebraic expression, and equation. This study have been investigated how to construct algebraic concepts of variable and algebraic expressions, using the theoretical frameworks of Sfard and Tall. the research findings Indicates that the educational process of algebraic concepts in the book, is being performing in a way that the condensation stage (the second stage in the construction of the concept) has inefficiently been implemented so that quickly passed to the reification stage (the third stage in the construction of the concept), it means that enough time was not spend on and even some time, it overlooked. Also, according to the Gray & Tall theory, the construction of the concept has remained in the procedural stage and has not reached the last stage. Therefore, according to theories of concept construction, there is no structural and conceptual understanding of variables and algebraic expressions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • algebra
  • variable
  • Sfard's theoretical
  • Gray & Tall theoretical