نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ،ایران

2 استادممتاز گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد واحد مرکز،تهران،ایران

10.22054/jem.2021.51574.2032

چکیده

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و روش مدلیابی معادلات ساختاری بود؛ جامعه آماری زنان متأهل
مراجعه کننده به خانههای سلامت شهر تهران سال ۸۹۳۱ بودند. حجم نمونه موردنظر 044 نفر و روش نمونه گیری پژوهش
تصادفی خوشهای چند مرحلهای بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن؛ پرسشنامه تمایزیافتگی خود، پرسشنامۀ رضایت جنسی هادسون، پرسشنامه باورهای ارتباطی، پرسشنامۀ تعهد زناشویی آدامز و جونز وپرسشنامه کیفیت روابط زناشویی بود. یافتههای مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که اثر تمایزیافتگی بر<4/ 4 است 40 / صمیمیت زوجین برابر با 440 P 4 است که در - / (؛ تأثیر باورهای ارتباطی بر صمیمیت زوجین برابر با ۸00>4/ سطح 4۸ p < معنیدار است؛ همچنین اثر مستقیم باورهای ارتباطی از نظر آماری معنی دار نبود 40 p و اثر مستقیم باورهای> 4 از نظر آماری معنی دار بود 4۸ / ارتباطی بر کیفیت زناشویی با مقدار ۸۹0 p 4 بر / . رضایت جنسی دارای اثر مستقیم ۹۸0>4/ صمیمیت زوجین است که از نظر آماری معنی دار بود 4۸ p 4 بر تعهد / ؛ همچنین رضایت جنسی دارای اثر مستقیم 0۳>4/ زناشویی بود که در سطح 4۸ p 4 است که در سطح / معنی دار است و بر کیفیت زناشویی نیز درای اثر معنی دار 00۸>4/4۸ p 4 بر صمیمیت زوجین است که در / معنی دار بود؛ همچنین مششخص شد که تعهد زناشویی دارای اثر مستقیم ۹0۸>4/ سطح 4۸ p >4/ 4 بر صمیمیت زوجین بود که در سطح 4۸ / معنی دار بود؛ کیفیت زندگی دارای اثر مستقیم ۸۹0 p معنی دار است؛ از یافتههای پژوهش میتوان در برنامههای مشاورهای برای بهبود صمیمیت زوجین بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for predicting couple intimacy on married women referring to health centers in Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra jani 1
  • zahra delavar 2
  • abolfazl karami 3
  • behzad shoghi 4

2 allameh

3 allameh

4 ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

چکیده [English]

The objective of the present study was to determine the share of variables with variations in marital intimacy levels. This study is among fundamental studies and in terms of data collection and analysis is a descriptive and correlational study with structural equations modeling method. The statistical population of this study included all married women who referred to Tehran health houses in 2019. For this purpose, 320 women functioned as the sample and finally, considering the potential drops, 350 women were selected as the final sample of the study. The sampling method of this study was multistage cluster sampling. Therefore, of the health houses in Tehran, 10 houses were selected randomly and then, 35 married women were selected from each house and questionnaires were distributed among them. To gather information, Marital Intimacy Questionnaire (MIQ), Scorner and Friedlander Differentiation Scale (1998), Eidelson and Epstein Relationship Beliefs Inventory (RBI), and Sexual Satisfaction and Marital Commitment and Marital Life Quality Scale were used. Also, in order to test the hypotheses, structural equation modeling with PLS was used. The research findings showed that self-differentiation has no direct effect on marital intimacy. Relationship beliefs, sexual satisfaction, marital commitment, and marital life quality have a direct effect on martial intimacy. Marital commitment affects marital intimacy (0/35) that is significant at p>0/01. Also, marital quality affects marital intimacy (0/136) that is significant at p>0/01. Therefore, each variable has an indirect effect (marital and life quality) on marital intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intimacy of couples
  • self-differentiation
  • Sexual Satisfaction