1. مدل‌سازی تشخیصی شناختی (CDM) ریاضیات پایه اول دبیرستان

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ احمد برجعلی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6152

چکیده
  مدل‌های تشخیصی شناختی(CDM) مدل‌های متغیر مکنون چندبعدی تأییدی با ساختاری پیچیده هستند. در این پژوهش از این مدل ها برای بررسی وضعیت دانش آموزان پایه اول دبیرستان در درس ریاضیات استفاده شد. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 صفت اصلی، شامل 32 سوال بر روی نمونه ای به حجم 509 دانش آموز که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان ...  بیشتر

2. تحلیل ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

محمد آزاد عبداله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 23-41

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.6149

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون ویژگیهای روان‌سنجی سیاهة فرسودگی تحصیلی (SBI؛ سالملا ـ آرو، کیورا، لسکینن و نورمی، 2009) در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 322 دانشجوی کارشناسی (166 پسر و 156 دختر) به SBI و سیاهة مشغولیت تحصیلی (SEI، سالملاـ آرو و آپادایا، 2012) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی SBI از روش‌ آماری ...  بیشتر

3. معرفی نظریه تعمیم پذیری و تشریح فرآیند یک مطالعه اندازه گیری جهت سنجش اعتبار

نور علی فرخی؛ لیلا بهرامی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 43-81

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.6144.1186

چکیده
  زمینه: شناسایی و جداسازی منابع چندگانه خطای اندازه گیری و برآورد هر یک از آن ها، تمایز گذاشتن میان تصمیم های نسبی و مطلق، تمایز گذاشتن میان رویه های اندازه گیری ثابت و تصادفی و همچنین پرداختن به طرح های مختلف مطالعه D را می توان از جمله نقاط قوت نظریه تعمیم پذیری ذکر کرد که نظیر آن ها در نظریه کلاسیک آزمون وجود ندارد. با وجود این نقاط ...  بیشتر

4. بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ امین رفیعی پور

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.17317.1445

چکیده
  در پژوهش های اخیر، درگیری تحصیلی، به عنوان یکی از سازه های موثر بر پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از چالشهای موجود در زمینة مطالعه ی این سازه، سنجش و ارزیابی این متغیر و مولفه های آن بوده است. هدف از مطالعة حاضر، بررسی و انطباق شاخصهای روایی و پاپایی پرسشنامه ی درگیری تحصیلی ریو و تسنگ ، بر روی نمونه ای از دانش آموزان پسر ...  بیشتر

5. روایی و پایایی پرسشنامه سبک های تفکر در میان دانشجویان رشته کشاورزی

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 103-121

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.17199.1443

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سبک‌های تفکر در میان دانشجویان رشته کشاورزی است. به این منظور نمونه‌ای 247 نفری از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، یاسوج، ایلام، شهید باهنر کرمان، و رازی کرمانشاه انتخاب شدند و مقیاس مذکور را تکمیل کردند. داده‌های به دست آمده، پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، ...  بیشتر

6. هنجاریابی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون تجدید نظر شده در بین جمعیت خلافکاری تهران

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 123-144

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.13251.1377

چکیده
  زمینه: انسان همواره سعی در تبیین رفتارهای خود دارد، لذا همانند همه رفتارهای دیگر خود، سعی در تبیین رفتارهای بزهکارانه و جنایت‌کارانه خود دارند. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده‌ی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون (GBAI-R) انجام شده است. روش: بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی-مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه ...  بیشتر

7. نگرشی آسیب شناسانه به آزمونهای الکترونیکی در ایران ( مطالعه موردی آزمون الکترونیکی تافل)

حمدالله حبیبی؛ بایرام آقاپور؛ ماریا فاطمی؛ سعید خدایاری؛ امین هماینی دمیرچی؛ علی رحیمی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 145-170

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.5139.1163

چکیده
  هدف: آزمونهای الکترونیکی یکی از پیامدهای نفوذ فناوری به قلمرو آموزش است که در کشور ایران نیز به مرور استفاده از آن در حال افزایش است. این امر می تواند دربردارنده مشکلات و موانعی باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی آسیب شناسانه اجرای آزمون‌های الکترونیکی در ایران است. روش: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و داوطلبان ...  بیشتر

8. رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد

حسین کارشکی؛ محمد کوهی؛ زهرا آهنی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.12594.1359

چکیده
  زمینه: هیجان‌ها نقشی اساسی در محیط‌های آموزشی ایفا می‌کند لذا طراحی مقیاسی برای سنجش هیجان‌های معلمان موضوعی ارزشمند و قابل‌توجه است. هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هیجان‌های معلم در شهر مشهد بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

9. ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران

عباس عباس پور؛ محمد مجتبی زاده؛ احسان اکرادی

دوره 6، شماره 24 ، تیر 1395، صفحه 201-228

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.9490.1286

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران انجام شده است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسشنامه ای ...  بیشتر