نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی- دانشگاه تبریز

2 دانشجو- دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه: انسان همواره سعی در تبیین رفتارهای خود دارد، لذا همانند همه رفتارهای دیگر خود، سعی در تبیین رفتارهای بزهکارانه و جنایت‌کارانه خود دارند. هدف: بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده‌ی پرسشنامه اسناد خطای گودجانسون (GBAI-R) انجام شده است. روش: بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی-مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران، تعداد 464 آزمودنی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته‌ها: روایی محتوایی با استفاده از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) محاسبه شد که بر این اساس دو آیتم 8 و 26 از پرسشنامه کنار گذاشته شد. برای ارزیابی برازش مدل از شاخص‌های کای اسکوئر نسبی، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی، جذر میانگین مربعات خطای برآورد، شاخص برازش هنجار شده مقتصد، شاخص برازش افزایش، شاخص برازندگی توکر- لویس و شاخص برازش تطبیقی استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد و بار عاملی تمامی آیتم‌ها به استثنای آیتم 23 در حد متوسط و قوی بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس GBAI-R از پایایی بالایی برخوردار است. نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسشنامه یک ابزار روا و پایا برای بررسی اسناد خطا در متخلفان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Gudjonsson Blame Attribution Inventory among Tehran criminal population

نویسنده [English]

  • morteza andalib Kourayem 2

چکیده [English]

introduction: People always want to explain their own behaviors. Among this behaviors that we want to have explanation about it, is delinquent and criminal behaviors. Aims: The aim of current study is standardization of revised version of Gudjonsson Blame Attribution Inventory (GBAI-R). method: For this reason in a cross-sectional research, among Evin prison and Tehran Correction center clients a number of 464 subjects were selected by the use of convenient sampling method. Results: Content validity evaluated by Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) that in the base of these, two item (items of 8 and 26) were eliminated. For evaluation of model fit, we used indexes such as CMIN/DF, Goodness of fit index, Adjusted Goodness of fit index, Root mean square error of approximation, parsimony normed fit index, incremental fit index, Tucker-Lewis index, and comparative fit index. The result of confirmatory factor analysis showed that three-factor model have acceptable fitness with data and factor loading for all items (except item number 23) was average and high. Cronbach’s alpha coefficients showed that GBAI-R have high reliability. Discussion: In sum, the result of current study showed that this inventory is a valid and reliable instrument for assessing attributional style in criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gudjonsson blame attribution inventory
  • Confirmatory Factor Analysis
  • reliability
  • Standardization